Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu organizează concurs de ocupare a unor posturi vacante!

0
5781

Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale, de execuţie, vacante.

3 (trei) posturi vacante de medic primar – medicina de familie – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – statia centrala Giurgiu;

1 (un) post vacant de medic specialist – medicina de familie – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat – statia centrala Giurgiu;

1 (un) post vacant de medic specialist – medicina de familie – Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – statia centrala Giurgiu;

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale 

Pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie – Compartiment de asistență medicală de urgență si transport medical asistat:

  • Diploma de medic sau diploma de licenta in medicina;

  • Examen de medic primar;

  • 5 ani vechime ca medic specialist;

  • Concurs pentru ocuparea postului;

  • Atestat de studii complementare in ”Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”.

  • Pentru postul vacant de medic specialist – medicina de familie – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat:

   • Diploma de medic sau diploma de licenta in medicina;

   • Examen de medic specialist;

   • Stagiu de rezidentiat terminat;

   • Concurs pentru ocuparea postului;

   • Atestat de studii complementare in ”Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”.

 • Pentru postul vacant de medic specialist – medicina de familie – Compartiment de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat:

  • Diploma de medic sau diploma de licenta in medicina;

  • Examen de medic specialist;

  • Stagiu de rezidentiat terminat;

  • Concurs pentru ocuparea postului;


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 februarie 2023, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

27 februarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;

03 martie 2023, ora 10.00: proba practică.