PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU DISPUNE:

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în ședință extraordinară, în data de 12 aprilie 2021, ora 1400, cu proiectul Ordinii de zi, prevăzut în Anexa – parte integrantă din prezenta dispoziție.

 • Ședința Consiliului Local se va desfășura prin mijloace electronice, respectiv prin e-mail, conform art.27, alin.(28), teza a-ll-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/25.02.2021.
 • Locul desfășurării ședinței Consiliului Local se consideră a fi acolo unde se află Primarul Municipiului Giurgiu, Secretarul General al Municipiului Giurgiu și Președintele de ședință, respectiv în sala de ședințe proprie din Bulevardul București, nr.49-51.

Art.2. (1) Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate în format electronic pe tabletele consilierilor locali cât și la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu – Compartimentul Administrație Locală si Relația cu Consiliul Local.

 • Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art. 1.
 • Membrii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Giurgiu, Compartimentului Evidență Electorală și Monitorizarea Procedurilor Administrative în vederea publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentului Mass-Media pentru publicare în mass-media locală, Compartimentului Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local, iar prin grija Secretarului General al Municipiului Giurgiu se comunică consilierilor locali prin mijloace electronice.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 12 APRILIE 2021

 1. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de organizare a „ZILELOR MUNICIPIULUI GIURGIU”, Centrului Cultural Local „ION VINEA” Giurgiu și Direcției de Asistență Socială Giurgiu:
 • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
 • Aviz Comisii de specialitate:
 • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
 • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
 • învățământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte și familie.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației, a unui spațiu situat în Șoseaua Sloboziei, nr.1:
 • inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
 • Aviz Comisii de specialitate:
 • Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
 • Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat

(Jurnal)