Ştirea alarmistă conform căreia pensionarii cu pensii sau venituri cumulate mai mari de 700 de lei, nu vor mai beneficia de reţete compensate a fost demontată, recent , de către reprezentanţii Casei de Sănătate Giurgiu.  

Tot mai mulţi pensionari  ne declarau că se tem  de nu li se mai acordă reţete compensate dacă au venituri care cumulate cu pensia depăşesc 700 de lei.
Ţinând cont de relatările d acestora  ne-am adresat Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu, unde am stat de vorbă cu ing. ec. Adelina Cartojan,  director executiv, de la care am aflat următoarele:
În conformitate cu art. 144, alin. 3 din Anexa 2, la H:G. nr. 400/20144, în baza căreia funcţionează Ordinul nr. 619/3602014 anexa 36, pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare în anul 2014, vă pot spune că,  pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2014 – 2015, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 700 de lei pe lună, iar aceasta se va consemna în fişa medicală a pensionarului alături de declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionar. În situaţia în care se constată că la cabinetul medical nu există declaraţia pe propria răspundere dată de către pensionar, anexată la fişa medicală,  câte una pentru fiecare prescripţie eliberată de medic sau aceeaşi declaraţie actualizată prin semnătura pensionarului şi dată cu ocazia celorlalte prescripţii medicale eliberate de medic şi talonul de pensii, răspunderea pentru încălcarea normelor metodologice îi revine medicului prescriptor. În situaţia în care la nivelul cabinetului medical există declaraţia dată pe propria răspundere de către pensionar precum şi talonul de pensie, dar declaraţia nu este conformă realităţii  răspunderea revine pensionarului . În privinţa problemei puse de d-stră cred că oamenii au înţeles greşit. Nu s-a pus niciodată problema ca pensionarii ale căror venituri depăşesc 700 de lei să nu mai beneficieze de reţete compensate, numai că guvernul a intervenit în favoarea  celor cu pensii mai mici de 700 de lei, în sensul ca medicamentele care se compensau cu 50% să fie  compensate în cazul acestora cu 90% ! – a precizat Adelina Cartojan,  cei care depăşesc această valoare a pensiei având dreptul la eliberarea compensatelor dar într-un procent mai mic.  (I.C.MANDU )