laurentiu buduruDupă ce directorul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Giurgiu (AJPIS), Laurențiu Ionescu, care și-a  manifestat, ”în mod plenar”,  servilismul,  prin niște  acuze nefondate,  mincinoase de-a dreptul,  la adresa  Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Giurgiu, și indirect  asupra conducerii Consiliului județean Giurgiu, iată că a venit rândul consilierului județean Constantin Buduru , acest  ”Păcală” , local, să demonstreze că el este cu adevărat Gică Contra. Așa că dă-i și-nșiruie vrute și nevrute , doar de dragul de a te asculta vorbind! Așa a făcut  Costică al nostru  în şedinţa publică a Consiliului Judeţean Giurgiu din 25 martie 2014, privind certificatul de acreditare al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România, Filiala Giurgiu, evident inspirat  probabil, de același argumente tâmpite ale lui Laurențiu Ionescu. Dacă Buduru ar fi  parcurs presa locală, deși știm că exercițiul cititului este un examen greu pentru el, ar fi aflat cum stă treaba cu acreditarea aia care le stă celor două personaje, Păcală și Tândală, pe creierul cât o alună. Evident că directorul Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Giurgiu, i-a pus la dispoziție toate documentele ce ar putea limpezi și un copil de grădiniță, dar nu și pe Constantin Buduru care probabil stă și acum cu mintea pironită pe enunțul textelor parcurse în ședința de marți a CJ Giurgiu, ca pe Cubul Rubick. Între timp Lorenzo, numele ”de scenă” al lui Laurențiu Ionescu,  are prestații tot mai interesante la sediul PSD Giurgiu, că doar conduce ( pe ultimul drum!) Agenția județeană pentru… Prestații Sociale, nu-i așa? Omul a aflat că locul de director al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), a rămas vacant , prin faptul că Petruș Savelie a pierdut procesul cu Instituția, după ce fusese înlăturat din funcția pe care  poposise ,  numit politic!! Așa că, după cum  scriam anterior mama oportunismului a rămas din nou gravid cu…Laurențiu Ionescu, cel care și-ar dori acest post. Dacă zvonul se va confirma, PSD Giurgiu este pe cale de a săvârși una din cele mai mari golănii politice. Evident după cea de susținere în fruntea IȘJ Giurgiu a lui Petre Petre! Dar nu ne mai miră nimic cât timp în România funcțiile se ocupă în raport cu gradul de  incompetență a  fiecărui membru de partid! (Bad Man)

N.N.Vezi  mai jos, documentele explicative din ședința din 25 martie, prezentată consilierilor județeni:

INFORMARE  

 Referitor: Certificatul de acreditare al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Giurgiu

 Referitor la intervenţia Domnului Consilier judeţean Buduru Constantin în şedinţa publică a Consiliului Judeţean Giurgiu de ieri, 25 martie 2014 privind certificatul de acreditare al Asociaţiei  de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Giurgiu, vă informez:

 1. Componenţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este reglementată de legea nr. 448/2006 :

 LEGE   Nr. 448 din  6 decembrie 2006    *** Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ART. 85

(4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judeţean, după caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap şi are următoarea componenţă:

a) preşedinte – un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;

b) un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;

d) un psiholog;

e) un asistent social.

(5) Componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliul judeţean, după caz, local al sectorului municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Notă: Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic – România Filiala Giurgiu este singurul ONG din judeţul Giurgiu care desfăşoară activităţi în domeniul persoanelor cu handicap.

2. Acreditarea Asociaţiei :

Această Asociaţie a fost acreditată ca furnizor de servicii sociale potrivit HGR nr. 1024/2004[1] – Certificat de Acreditare seria A nr. 0009939 cu valabilitate 3 ani ( 28.09.2013 – 28.09.2013 ). La data expirării certificatului, acreditarea, ca proces,   era reglemetată de Legea nr. 197/2012 , deoarece HGR nr. 1024/2004 a fost abrogată. Aceasta înseamă:

  1. Acreditarea nu se mai realizează de către Inspecţia Socială judeţeană, ci de către Ministerul Muncii
  1. Acreditarea se realizează potrivit Normelor Metodologice la Legea nr. 197/2012 ( art. 13 ) , care, potrivit art. 37, se elaborau ( ar fi trebuit ) în termen de 45 zile de la data publicării , adică până la data de 15 decembrie 2012. În fapt s-au elaborat la data de 19 februarie 2014, parcurgând următoarele etape legislative[2]:
  1. În data de 12 decembrie 2012, apare OUG nr. 84 din 12 decembrie 2012, care, la art. 37 precizează:

                        Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează până la data de 1 martie 2013:

              a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

4. În data de 29 mai 2013 se publică O.U.G.  nr. 49 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, care prorogă termenul de acreditare până la data de 1 ianuarie 2014.

 ART. II

    (1) Termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.

    (2) Termenul prevăzut la art. 38 din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.

 

  1. În data de 19 februarie 2014 apar Normele Metodologice  la Legea nr. 197/2012. 

Extrase :

 LEGE   Nr. 197 din  1 noiembrie 2012  privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 754 din  9 noiembrie 2012

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României, denumiţi în continuare furnizori.

(4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este responsabil de organizarea, coordonarea, implementarea procesului privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, precum şi de realizarea controlului în domeniu.

ART. 8

(1) Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare.

(2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare.

(3) Furnizorii şi serviciile sociale, acreditaţi în condiţiile prezentei legi, se înscriu în sistemul de evidenţă a serviciilor sociale, prevăzut la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

ART. 13

Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale, documentele justificative solicitate, etapele de evaluare şi termenele aferente, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, al certificatului de acreditare şi al licenţei de funcţionare se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 35

(1) Furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare, au obligaţia de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenţei de funcţionare a serviciilor acordate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Pentru furnizorii care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (1), evaluarea în vederea acreditării furnizorului şi serviciilor sociale conform prevederilor prezentei legi se realizează până la data de 31 decembrie 2014.

(3) Până la data eliberării, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2), a certificatului de acreditare şi a licenţei de funcţionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, se prelungeşte de drept.

ART. 37

De la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:

a) elaborează, în termen de 45 de zile, normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

    b) elaborează, în termen de 45 de zile, proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare şi acreditare prevăzute la art. 20.

ART. 38

    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013,cu excepţia dispoziţiilor art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Ordonanță de Urgență Nr. 84 din 12 decembrie 2012   , privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

ART. 8

Articolele 37 şi 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„ART. 37

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează până la data de 1 martie 2013:

a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

 Ordonanța de urgență Nr. 49 din 29 mai 2013  pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

ART. II

(1) Termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015.

(2) Termenul prevăzut la art. 38 din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.

 

 

HOTĂRÂRE   Nr. 118 din 19 februarie 2014

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

ART. 2

În cadrul procesului de acreditare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi a organizării, coordonării şi implementării activităţilor de evaluare, certificare, monitorizare şi control al calităţii în domeniul serviciilor sociale.

ART. 17

(1) Pot depune cereri de acreditare a serviciilor sociale numai furnizorii acreditaţi în condiţiile legii, pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale.

ART. 50

În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice poate emite precizări sau instrucţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

ART. 51

Aplicaţia informatică aferentă eRegistrului, creată în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 280/2006 privind aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic unic al serviciilor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 12 aprilie 2006, se revizuieşte în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

ANUNŢ[3]

privind depunerea cererilor de acreditare în vederea eliberării certificatelor de acreditare/licențelor de funcţionare la MMFPSPV, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr.172/2014.

CEREREA DE ACREDITARE A FURNIZORULUI, completată conform formularului prevăzut în anexa nr.2 la Normele metodologice, însoţită de documentele justificative (prevăzute la art.8 din Normele metodologice) se depun direct la registratura MMFPSPV sau pot fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu mențiunea „Solicitare de acreditare furnizor”. Cererea de acreditare a furnizorului şi documentele justificative constituie dosarul de acreditare al furnizorului.

În scopul evitării blocajelor în desfășurarea procesului de acreditare, furnizorii de servicii sociale care deţin Certificate de acreditare/Decizii acreditareeliberate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1.024/2004, cu modificările ulterioare, a căror valabilitate expiră după data de 01 ianuarie 2014, transmit cererile de acreditare conform următorului calendar:

  • 15 aprilie – 12 mai 2014: furnizorii de servicii sociale care au sediul în următoarele judeţe: Constanta, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi şi Mureş.

În concluzie

ASCHFR Filiala Giurgiu este singurul ONG din judeţul Giurgiu care desfăşoară activităţi în domeniul persoanelor cu handicap;

Acreditarea acestei asociaţii, deşi expirată la 28.09.2010, nu a putut fi reînnoită, deoarece nu existau la acea dată norme metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012. Deşi aceste norme trebuiau să apară în data de 15 decembrie 2012, ele au fost publicate abia pe data de 19 februarie 2014. În intervalul octombrie 2013 ( cand ASCHFR –ului i-a expirat acreditarea – 19 februarie 2014,  în domeniul acreditării a fost vid legislativ, fostul act normativ fiind abrogat, iar noului act normativ nu i-au fost publicate norme );

Potrivit calendarului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,  publicat pe site-ul propriu, judeţul Giurgiu este programat la acreditare în intervalul 15 aprilie – 12 mai 2014.

ASCHFR are toată documentaţia de acreditare elaborată din octombrie 2013, dar nu a avut unde s-o depună, nefiind publicate norme la lege. Acesta este motivul legal pentru care Ministerul Muncii a eliberat avizul de constituire al comisiei de evaluare, în baza căruia s-a adoptat ieri, 25 martie 2014, hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu. Până la reacreditare, ASCHFR funcţionează pe vechea acreditare.

Am solicitat Ministerului Muncii un punct de vedere pe care urmează sa-l punem la dispoziţia Consiliului Judeţean Giurgiu.

Director Executiv: Adelina Pavel


 

 

1 COMENTARIU

  1. Buduru nu reprezinta altceva decat o scursura politica, a migrat din partid in partid pentru a se agata de cate un post. In viata lui nu a muncit si oricum este un incompetent, daca l-ai pune sa munceasca in sectorul privat, ar fi un dezastru. Nu are demnitate, nu are onoare . Intrbati-l ce a facut el pentru acest oras, intrebatil daca este in stare sa dea la doi oameni sa munceasca, cate locuri de munca a creat, ce expertiza are. Un reesapat politic, un migrant, un mediocru spre nulitate. Pe cine intereseaza ineptiile unui ……

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.