PROIECTUL ORDINII DE ZI a ȘEDINȚEI ORDINARE a CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI GIURGIU  DIN DATA DE 17 AUGUST 2023

0
581

 

                               PROIECTE HOTĂRÂRI: 

  1. Proiect de hotărâre nr. 246/11.08.2023 privind aprobarea reorganizării Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

  1. Proiect de hotărâre nr. 245/11.08.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, pentru perioada august 2023- iulie 2029 în cadrul Programului pentru școli al României:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învățământ, sănătate, social-culturale, sportive, culte și familie;

 

     P R I M A R,  ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                               Redactat: SECRETAR GENERAL – LILIANA BĂICEANU