Proiectul Ordinii de Zi a Ședinței ORDINARE a CONSILIULUI LOCAL al Municipiului Giurgiu, din data de 27 aprilie- 2023

0
2356

                  

          ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI, Nr.356/21.04.2023         

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI: 

 1. Proiect de hotărâre nr.70/03.03.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.109/13.04.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.379/09.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, cu modificările ulterioare:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.110/18.04.2023 privind aprobarea prelungirii mandatului de administrator la Societatea Comercială GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., al domnului Ruse Sorin Marian:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.118/19.04.2023 privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.121/20.04.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în perioada mai – decembrie 2023:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.111/18.04.2023 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului Punct Termic nr.33, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, FN:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.112/18.04.2023 privind aprobarea concesionării unui teren identificat cu număr cadastral 42160, aparținând domeniului public al Municipiul Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu Bulevardul București, adiacent Bloc 7/2S:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.113/18.04.2023 privind aprobarea vânzării  directe a unui teren  în suprafaţă de 80,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent Bloc 106:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.114/18.04.2023 privind darea în administrarea a unor suprafețe de teren situate în Vama Giurgiu, către Agenția Națională de Administrare Fiscală:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.115/18.04.2023 privind solicitarea de trecere din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public al Municipiului Giurgiu, a unui teren situat în strada Gloriei, nr.21, din Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.117/18.04.2023 privind aprobarea închirierii directe a spațiului din incinta Punctului Termic nr.62, identificat prin cartea funciară nr.36159, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, FN:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.120/19.04.2023 privind declararea a două locuințe aflate în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuințe de necesitate și repartizarea acestora:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.107/11.04.2023 privind încheierea Convenției de parteneriat între Direcția de Asistență Socială Giurgiu și ASOCIAȚIA PARADISUL SENIORILOR GIURGIU, pentru acordarea de servicii sociale de calitate la nivelul Municipiului Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.108/13.04.2023 privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada mai – iulie 2023:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.116/18.04.2023 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.119/18.04.2023 privind modificarea anexelor unor Hotărâri ale Consiliului Local Giurgiu privind apartamentarea unbor construcții ANL:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.122/20.04.2023 privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2022 – Ziua Internaţională a Copilului, în Municipiul Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.125/21.04.2023 privind majorarea capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.128/2104.2023 privind modificarea valorii totale a Proiectului Infrastructură Șoseaua Alexandriei:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   INFORMĂRI:

 2. Adresa nr.98272/03.04.2023 a Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu la nr.35.323/11.04.2023, referitor la respectarea prevederilor legale privind modul de colantare a autovehiculelor folosite pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către structurile Poliției Locale din cadrul primăriilor.

 3. Comunicarea Tribunalului Giurgiu – Secția Civilă, privind sentința civilă nr.414/2022/CAF din data 12 octombrie 2022 pronunțată în Dosarul nr.1063/122/2022, având ca obiect anulare act emis de autorități publice, respectiv Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr.139/28.04.2022 privind tabloul cu valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilabile acestora, precum și amenzile, aplicabile în anul fiscal 2023.

III. RAPOARTE:

 1. Raport cu principalele activității executate de Direcția Poliției Locale Giurgiu, în luna martie. 

 2. DIVERSE.

 

 

P R I M A R: ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU     

Redactat: Secretar gen. municipiu : LILIANA BĂICEANU