Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a CONSILIULUI LOCAL al municipiului GIURGIU, din data de 25 mai, 2023

0
794

 

 1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr.101/29.03.2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor practicate de societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare – Serviciul Cimitire:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.104/04.04.2023 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștea aflată în proprietatea privată a Municipiului Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.146/17.05.2023 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, instituţie aflată în subordinea Consiliul Judeţean Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.140/09.05.2023 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu nr.260/30.07.2020 privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.141/12.05.2023 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.142/15.05.2023 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.143/15.05.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 42426, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Intrarea Ștorobăneni, FN:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.147/17.05.2023 privind actualizarea încadrării în categorii funcționale a străzilor de pe raza Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.149/17.05.2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Nicolae Bălănescu, nr.37, din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.150/17.05.2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.2, Parc Alei, din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.151/17.05.2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr.62, din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.152/18.05.2023 privind completarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.153/18.05.2023 privind majorarea capitalului social al societății Giurgiu Servicii Locale S.A.– în reorganizare:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.154/18.05.2023 privind aprobarea încheierii unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și Sala de sport „Chauncey Hardy”):

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.155/18.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.156/19.05.2023 privind aprobarea bilanțului real, tehnologic și optimizat pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Giurgiu precum și pierderile înregistrate în rețelele de transport și distribuție aferente anului 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.157/19.05.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat, faza PT – rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Trotuare 1 Decembrie 1918”, tronson șoseaua Prieteniei – DJ 507:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.159/19.05.2023 privind menținerea teritoriului Municipiului Giurgiu în zona eligibilă a Strategiei de dezvoltare locală a Asociației Giurgiu Tradiția Pescuitului Dunărean, finanțată prin Programul pentru acvacultură și pescuit 2021-2027:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.160/19.05.2023 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.299/26.08.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4”, cod SMIS 119401, modificată prin Hotărârea nr.455/25.11.2021:

    – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.161/19.05.2023 privind suplimentarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2023:

     – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.162/19.05.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023:

     – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   INFORMĂRI

 2. Notă cu privire la rectificare eroare materială strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.123/27.04.2023;

 3. Notă cu privire la rectificare eroare materială strecurată în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.125/27.04.2023;

 4. Informarea Direcției Poliției Locale Giurgiu nr.2.866/03.05.2023, înregistrată la Primăria municipiului Giurgiu cu nr.41.201/03.05.2023, privind necesitatea achiziționării de elemente de uniforme necesare personalului.

     III.  DIVERSE:

 P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN ANGHELESCU                                 Redactat: SECRETAR GEN, MUNICIPIU,  LILIANA BĂICEANU