Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare din data de 26 mai 2022. 

  1. PROIECTE HOTARÂRI: 

  1. Proiect de hotărâre nr.219/30.05.2022 privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat cu S.C. Liber Trans Com S.R.L.:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială.

P R I M A R: ADRIAN  VALENTIN  ANGHELESCU                                               

Redactat: Secretar general – LILIANA BĂICEANU