AcasăActualitateOrdinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu...

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu din data de joi, 26 mai 2022

„ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr. 393/20.05.2022 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 26 MAI 2022

PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr.101/16.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe :

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.104/17.03.2022 privind aprobarea Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice şi juridice :

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

        – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.127/24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului Comisiei sociale de analiză și soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea, exploatarea și închirierea acestora, aflate pe raza Municipiului Giurgiu:

      – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

      – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.129/24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, construite prin A.N.L.,  administrarea, exploatarea și închirierea acestora pe raza Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.202/18.05.2022 privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, către Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre nr.203/18.05.2022 privind darea în administrare a spațiului din imobilul situat în Șoseaua Sloboziei nr.194, municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.188/16.05.2022 privind modificarea componenței nominale a unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.189/17.05.2022 privind modificarea Statului de funcții al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr. 206/19.05.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr. 207/19.05.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr. 187/16.05.2022 privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, aferente unităților de învațământ din Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre nr.195/17.05.2022 privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.10076/09.06.2010, încheiat între Municipiului Giurgiu şi Beianu Mihaela și Beianu Dumitru, pentru terenul situat în Strada Vlad Țepeș, adiacent nr.50A :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.208/19.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii publice S.A. aferente anului 2021 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.205/18.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Pază Publică S.A. aferente anului 2021 :

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

       – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.204/18.05.2022 privind aprobarea dării în administrarea S.C.GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. – în insolvență a unor obiecte de inventar :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr. 201/17.05.2022 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr. 200/17.05.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a administratorilor S.C. Paza Publică S.A., nr.21908/16.05.2022 și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reînnoirea mandatului membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.199/17.05.2022 privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-6 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Exraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 14.06.2022 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr.198/17.05.2022 privind aprobarea Raportului final nr. 19874/03.05.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Servicii publice, muncă şi protecţie socială

 1. Proiect de hotărâre nr.197/17.05.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 14 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr. 196/17.05.2022 privind modificarea Hotărârii nr.285/26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre nr. 194/17.05.2022 privind modificarea Contractului de închiriere nr.50.115/15.12.2015 încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea C.S.V. Condors S.R.L :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr. 193/17.05.2022 privind aprobarea vânzării și documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 191,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Amforei, Nr. 2C:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.192/17.05.2022 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41801, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre nr.191/17.05.2022 privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului  public al Municipiului Giurgiu și schimbarea temporara a destinației unuia dintre loturi :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre nr.210/19.05.2022 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.30.306 din 01.07.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Giurgiu Servicii Locale S.A, în insolvență:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre nr.209/19.05.2022 privind aprobarea Listei imobilelor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2022 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

     III.  INFORMĂRI:

 1. Informare privind Decizia Civilă nr.2650/2021 din data de 09.05.2021 emisă de Tribunalul București – Secția Civilă în Dosarul nr.20637/300/2019, acțiune în raspundere delictuală;

 2. Informare privind Decizia Civilă nr.2484/2020 din data de 21.12.2020 emisă de Curtea de Apel București – Contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr.1198/122/2018, anulare act administrativ;

 3. Informare privind Sentința Civilă nr.101/2022 din data de 08.03.2022 emisă de Tribunalul Giurgiu – Contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr.1884/122/2018, obligația de a face.

(Primăria municipiului Giurgiu)                              

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
18.2 ° C
18.2 °
18.2 °
55 %
2.5kmh
86 %
Dum
26 °
lun
31 °
mar
29 °
mie
25 °
joi
10 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!