AcasăActualitateOrdinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu...

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu – 28 aprilie 2022. ANEXĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
NR.18.673/21.04.2022
PROPUNERI PRIVIND SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
DIN DATA DE 28 APRILIE 2022
I. PROIECTE HOTĂRÂRI:
1. Proiect de hotărâre nr.175/21.04.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local
de venituri și cheltuieli pe anul 2022:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
2.Proiect de hotărâre nr. 176/21.04.2022 privind aprobarea suplimentării Bugetului
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2022:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
3.Proiect de hotărâre nr. 177/21.04.2022 privind aprobarea Contului de execuţie
consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I 2022:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

 

                        P R I M A R: ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU                                                        Redactat: SECRETAR GENERAL MUNICIPIU – LILIANA BĂICEANU

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                          ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.334/21.04.2022
PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
DIN DATA DE 28 APRILIE 2022
I. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare din data de 15 aprilie 2022.
II. PROIECTE HOTĂRÂRI:
1. Proiect de hotărâre nr. 99/10.03.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2023:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
2.Proiect de hotărâre nr. 152/13.04.2022 privind aprobarea modificării Statului de Funcţii
al Centrului Cultural Local „Ion Vinea” prin transformarea a trei posturi de instrumentiști
din cadrul Serviciului Artistic – Ansamblul Folcloric „Doina Dunării”:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;
3.Proiect de hotărâre nr. 159/18.04.2022 privind aprobarea modificării componenței
Comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare, care
depășesc suma de 5.000 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Giurgiu nr.406/09.12.2020:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
4.Proiect de hotărâre nr.160/18.04.2022 privind încetarea mandatului de administrator la
Societatea Comercială Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. al domnului Barbu Cristian –
Octavian și desemnarea unui nou administrator:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
5. Proiect de hotărâre nr.161/18.04.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat și
a documentației tehnico-economice – faza PT, pentru obiectivul de investiții „Construirea /
modernizarea / renovarea unui Centru Comunitar Integrat” (CCI):
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
6.Proiectdehotărârenr.155/18.04.2022privindaprobarea încheieriiacorduluide
parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi Centrul
Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2022 – Ziua
Internaţională a Copilului, în Municipiul Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.
7. Proiect de hotărâre nr.158/18.04.2022 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Giurgiu nr.358/07.09.2020 privind înființarea societății „PARC
INDUSTRIAL GIURGIU EST S.A.”:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
8.Proiect de hotărâre nr. 150/12.04.2022 privind aprobarea dezmembrării unui teren
aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
9. Proiect de hotărâre nr.156/18.04.2022 privind aprobarea dării în folosință gratuită a
unui imobil situat în Șoseaua Bălănoaiei, FN, către Episcopia Giurgiului:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
10. Proiect de hotărâre nr.157/18.04.2022 privind aprobarea dării în administrare aunui
teren în suprafață de 7.500,00 mp., aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu,
situat în Municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
11. Proiect de hotărâre nr.162/19.04.2022 privind aprobarea închirierii directe a spațiului
din incinta Punctului Termic nr.62, identificat prin cartea funciară nr.36159, aparținând
domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Strada Tineretului, FN:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
12. Proiect de hotărâre nr.163/19.04.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică
a unor spații disponibile excedentare situate în incinta Internatului Colegiului Național „Ion
Maiorescu” din Municipiul Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
13. Proiect de hotărâre nr.166/19.04.2022 privind aprobarea concesionării prin atribuire
directă a terenului identificat cu număr cadastral 41765, aparținând domeniului public al
Municipiul Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Decebal, adiacent Bloc 71/1D:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
14.Proiect de hotărâre nr. 167/19.04.2022 privind aprobarea asocierii în participație între
Municipiul Giurgiu și Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
15. Proiect de hotărâre nr. 168/20.04.2022 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
16.Proiect de hotărâre nr. 169/20.04.2022 privind aprobarea modificării Anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.284/26.08.2021 privind numirea
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității Educației în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Giurgiu nr.309/30.08.2021 și Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu nr.112/31.03.2022:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Învăţământ,sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;
17. Proiect de hotărâre nr. 170/20.04.2022 privind aprobarea majorării capitalului social al
S.C. Tracum S.A. Giurgiu:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;
18. Proiect de hotărâre nr. 165/19.04.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada mai – iulie 2022:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
19.Proiect de hotărâre nr. 172/20.04.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație
publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.41752/, aparținând domeniului
public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, adiacent Bloc 62/2D:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
– Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;
20.Proiect de hotărâre nr. 171/20.04.2022 privind aprobarea Raportului de evaluare a
administratorilor S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., nr.18.476/20.04.2022 și
mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor
pentru reînnoirea mandatului membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
– Servicii publice, muncă şi protecţie socială;
21. Proiect de hotărâre nr.173/21.04.2022 privind aprobarea retragerii comunei Clejani
din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
22. Proiect de hotărâre nr.174/21.04.2022 privind aprobarea retragerii comunei Clejani
din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”:
– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;
– Aviz Comisii de specialitate:
– Administrație publică locală, juridic și de disciplină.
III. INFORMĂRI:
1. Informare privind Hotărârea Civilă nr.31/2022 din data de 08.02.2022 emisă de
Tribunalul Giurgiu – Secția Civilă în Dosarul nr.841/122/2021, reclamant Sindicatul
Național PRO LEX în numele membrilor de sindicat din cadrul Direcției Poliției
Locale Giurgiu.
2. Informare privind demisia domnului consilier local Peicea Milan din calitatea de
președinte al Comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină.
IV. DIVERSE:
P R I M A R,
ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU
Redactat: SECRETAR GENERAL MUNICIPIU, LILIANA BĂICEANU

 

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
7.6 ° C
7.6 °
7.6 °
76 %
5.8kmh
100 %
sâm
14 °
Dum
15 °
lun
18 °
mar
11 °
mie
15 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!