DISPOZIȚIE
privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu

Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) și alin.(6) raportat la
art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5) și art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU
DISPUNE:

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Giurgiu în ședință ordinară în data de 07 martie
2022, ora 1300 la sediul Consiliului Județean Giurgiu, B-dul București, nr.10, Giurgiu.
(2) Ședința se va desfășura atât cu prezență fizică, cât și cu respectarea prevederilor
Hotărârii nr. 111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu, acolo unde situația o impune.
(3) Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor
art.26 alin.(2) și (5) din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.104 din 25 mai 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu, data limită a înștiințării secretarului general al județului fiind 06 martie 2022, ora 16.00.
Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate
cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția consilierilor județeni, pe adresele de e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate și depuse amendamente până la
momentul adoptării acestora.
Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții
care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu.

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

 

Proiectele de hotărâri care se vor dezbate în ședința CJ Giurgiu din 7 martie se regăsesc pe următorul link: https://cjgiurgiu.ro/ova_sev/proiecte-de-hotarari/

 

(Jurnal)