Înscrierile pentru concursul pentru directorii de școli vor începe în curând. Află toate detaliile

0
393

Candidații care vor participa la concursul pentru ocuparea posturilor de directori de școli vor avea de rezolvat „situații concrete” cu care se întâlnesc unitățile de învățământ, nu subiecte bazate pe memorare, declara ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Potrivit acestuia, probele vor fi „teste de abilități cognitive, abilități manageriale și de leadership”.

Tot ministrul a mai spus că nu vor fi teste de „memorare” a unor ordine de ministru sau hotărâri de guvern, ce se schimbă frecvent.

În ceea ce privește bibliografia de concurs, aceasta a fost publicată încă din data de 10 august 2021.

Concursul de directori 2021 va avea proba scrisă pe data de 15 octombrie și vor fi organizate trei probe, cea de dosare, proba scrisă și proba interviului. La proba scrisă subiectele sunt, ca la examenul din 2016, standardizate.

Înscrierile la concurs vor fi pe 15 septembrie, a treia zi de școală din anul școlar 2021-2022.

Dosarul de înscriere (documente):

 • Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004;

 • cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 • cartea de identitate;

 • certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

 • hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;

 • actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;

 • adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine” în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 • cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;

 • certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;

 • declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;

 • declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6;

 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;

 • înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții speciale, și următoarele documente, după caz:

 • documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru CJRAE/CMBRAE;

 • documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), pentru unitățile de învățământ special, centrele de educație incluzivă;

 • documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5), pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct.

La proba scrisă va fi un test standardizat cu 50 de itemi, rezolvabil în maximum 2 ore, ale cărui rezultate se vor da pe loc.

La interviu candidații trebuie să prezinte și o „Strategie de dezvoltare a unității de învățământ”, un document de maximum 5 pagini pe care-l vor redacta înainte de probă.

(Jurnal)