HOTĂRÂREA 94 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021

0
334

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere:

  • referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr. 17.170/31.03.2021;
  • raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari, înregistrat la nr. 17.173/31.03.2021;
  • adresa S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. nr.852/18.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.15.360/19.03.2021;
  • avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
  • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
  • prevederile Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, ale Legii nr.51/2006 republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice, ale O.G. nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, ale O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece și ale H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011.

în temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„n” și art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelul prețului local de facturare a energiei termice livrate populației care se alimentează din rețeaua de transport a Municipiului Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde, în valoare de 126,29/Gcal, respectiv 108,60 lei/Mwh, inclusiv TVA, pentru perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021.

Art.2. Se aprobă nivelul prețului local de facturare a energiei termice livrate populației care se alimentează din rețeaua de distribuție a Municipiului Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde, în valoare de 175,22 lei/Gcal, respectiv 150,00 lei/Mwh, inclusiv TVA, pentru perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021.

Art.3. Subvenția pentru acoperirea diferenței de preț pentru energia termică livrată populației în scopul preparării apei calde în perioada 01 aprilie 2021 – 15 octombrie 2021, în valoare de 204,38 lei/Gcal, respectiv de 175,77 lei/Mwh pentru energia termică furnizată din rețeaua de transport și în valoare de 305,58 lei/Gcal, respectiv de 263,48 lei/Mwh pentru energia termică furnizată din rețeaua de distribuție, se va suporta în limita prevederilor existente în Bugetul local de venituri și cheltuieli al Municipiului Giurgiu, la capitolul 81.02. subcapitol 06.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice – Compartiment Energetic și Asociații de Proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și se va publica în mass-media locală în vederea aducerii la cunoștință publică.