HOTĂRÂRE privind stabilirea IMPOZITELOR și TAXELOR LOCALE pentru anul fiscal 2024 (partea I-a)

0
349

            CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU                                                      întrunit în ședință ordinară,

    Având în vedere:

 • referatul de aprobare al Primarului municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.20.681/02.02023;

 • raportul de specialitate al Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, înregistrat la nr.20.687/BJRU/02.03.2023;

 • anunțul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, înregistrat la nr.20.703/BJRU/003.2023;

 • procesul verbal de afișare nr.20.718/BJRU/02.03.2023;

 • adresa nr. 476/03.03.2023 a Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu;

 • avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 • avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 • avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;

 • avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism;

 • prevederile Titlului IX – „Impozite și taxe locale” din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile Hotărârii Guvernului nr.1 din 06 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile art.491, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile art.20 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • prevederile art.129, alin.(2), lit.„b”, alin.(4), lit.„c” și art.136, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • datele publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor „Pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2024, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 13,8%”.

în temeiul art. 139, alin.(3), lit.„c” și art. 196, alin.(1), lit.„a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu anul fiscal 2024, impozitele și taxele locale, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, se indexează cu rata inflației de 13,8%.

Art.2. Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2024, conform Anexelor 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2024, după cum urmează:

 1. impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, precum și impozitul asupra mijloacelor de transport, datorate în anul 2024, de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1.

 2. valorile impozabile, impozitele, taxele și amenzile în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2024 se aprobă conform anexelor 1 – 5;

 3. în cazul persoanelor fizice, pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % la valoarea impozabilă a clădirii.

Cota de impozit, prevăzută la art.457, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la:

Legea nr.227/2015 Cota de impozit pentru anul 2023 Cota de impozit pentru anul 2024
0,08 % – 0,2 % 0,1 % 0,1 %

 

 • valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determină prin înmulțirea suprafeței construite, desfășurate a acesteia, exprimată în metrii pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare exprimată în lei/m 2, conform Anexei 1;

 • valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform alin.(2) – (5) din art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu coeficientul de corecție, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității Rangul localității – II
A 2,40
B 2,30
C 2,20
O 2,10

 

 1. în cazul persoanelor fizice pentru clădirile nerezidențiale, cota de impozit prevăzută la art.458, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la:

Legea nr.227/2015

Cota de impozit pentru anul 2023

Cota de impozit pentru anul 2024

0,2%-1,3%

0,4 %

0,4 %

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei 0,4 % asupra valorii care poate fi:

 • valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anterior anului de referință;

 • valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin.(1) impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.457.

 1. în cazul persoanelor fizice pentru clădirile nerezidențiale, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii, prevăzută la art.458, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 2. în cazul persoanelor fizice pentru clădirile cu destinație mixtă, impozitul se calculează prin însumare impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art.458, prevăzut la art.459, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 3. în cazul persoanelor juridice pentru clădirile rezidențiale, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

Cota de impozit/taxa prevăzută la art.460, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la:

Legea nr.227/2015 Cota de impozit pentru anul 2023 Cota de impozit pentru anul 2024
0,08 % – 0,2 % 0,1% 0,1%

 

 1. h) în cazul persoanelor juridice pentru clădirile nerezidențiale, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii.

Cota de impozit/taxa prevăzută la art.460, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la:

Legea nr. 227/2015 Cota de impozit pentru anul 2023 Cota de impozit pentru anul 2024
0,2%-1,3% 1,3% 1,3%

 

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 1. ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal.

 2. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

 • valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior.

 1. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior.

 2. în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

 3. în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plata din anul de referință.

 1. în cazul persoanelor juridice pentru clădirile nerezidențiale, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii, prevăzută la art.460, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 2. j) în cazul persoanelor juridice pentru clădirile cu destinație mixtă, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin.(1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin.(2) sau alin.(3), prevăzut la art.460, alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 3. k) în cazul unui teren amplasat în extravilan impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare stabilită în Anexa 1, iar rezultatul se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut la art.457, alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, datorat de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform art.465, alin.(7).

 4. în cazul mijloacelor de transport impozitul se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport conform art.470, alin.(1) – (9) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. în cazul mijloacelor de transport hibride conform art.470, alin.(3), impozitul se reduce în procent de 95 %, impozitul pe mijloacele de transport se datorează de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1.

I1) nu se datorează impozitul pe mijloace de transport pentru autovehiculele acționate electric, conform art.469, alin.(1), lit.„n” din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 1. m) taxele pentru obținerea unui certificat, unui aviz sau o autorizație, prevăzute la art.474 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se datorează de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1.

 2. n) taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale, conform art.474, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se datorează de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1.

 3. o) taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, este de 24 lei, prevăzută la art.474, alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 4. p) taxa pentru autorizarea amplăsării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, este de 13 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție, prevăzută la art.474, alin.(14) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 5. r) taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1 este de 20 lei, pentru fiecare racord, prevăzută la art.474, alin.(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 6. s) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, este de 14 lei, prevăzută la art.474, alin.(16) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 7. t) taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, este de 32 lei, prevăzută la art.475, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ț) taxa pentru eliberarea atestatului de producător a produselor din sectorul agricol este de 96 lei, iar taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 30 lei, datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, prevăzută la art.475, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 1. u) taxele pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică ce se încadrează în grupele 561 – Restaurante 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării Activităților din Economia Națională – CAEN, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, se stabilește în funcție de suprafață conform Anexei 1, prevăzută la art.475, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 2. taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Cota taxei prevăzută la art.477, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la:

Legea nr. 227/2015 Cota taxei pentru anul 2023 Cota taxei pentru anul 2024
1 % – 3 % 3% 3%

 

v1) taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate în cazul unui afișaj la locul desfășurării activității, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, este de 50 lei, prevăzută la art.478, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

v2) taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, este de 36 lei, prevăzută la art.478, alin.(2), lit.„b” din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 1. în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru impozitul pe spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă și internațională se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2 %, prevăzută la

  481, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 1.

x1) în cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru oricare altă manifestare artistică, alta decât cele enumerate la punctul anterior, se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 5 %, prevăzută la art.481, alin.(2), lit.„b” din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei 1.

 1. y) taxele speciale și locale utilizate pentru funcționarea unor servicii publice locale în Municipiul Giurgiu în anul 2024, inițiate conform art.484 și art.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.30 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, sunt prevăzute în Anexele 2-5.

y1) taxele speciale pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu, sunt datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice, conform Anexei 2.

y2) taxe utilizate în transportul de persoane în regim de taxi și închiriere, și înregistrarea și radierea mopedelor precum și a vehiculelor autopropulsate, sunt datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 3.

y3) taxele speciale pentru eliberarea unor documente de stare civilă, sunt datorate de contribuabilii persoane fizice, conform Anexei 4.

y4) taxele speciale pentru eliberarea în regim de urgență a unor documente, sunt datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 5;

 1. z) taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă, datorată de contribuabilii persoane fizice, este în cuantum de 1.000 lei, conform Anexei 1, prevăzută la art.486, alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

z1) taxă pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, datorată de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, conform Anexei 1, de 50 lei, prevăzută la art.486, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

z2) se instituie taxă pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor în condițiile O.U.G. nr.18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de art.486, alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

z3) taxele judiciare de timbru, sunt cele prevăzute de O.U.G. nr.80/2013 și taxele extrajudiciare de timbru, sunt cele prevăzute de Legea nr. 117/1999 și se regăsesc cuprinse în Anexa 1, punctul II.

z4) taxa pentru situații de urgență pentru persoanele fizice este de 5 lei/an, pentru persoanele juridice este de 71 lei/an, termen de plată scadent până la finalul primului trimestru.

Art.4. Se acordă bonificația prevăzută la art.462, alin.(2), la art.467, alin.(2) și la art.472, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili până la 31 martie a anului 2024: de până la 10 % 10% 10%
b) pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili până la 31 martie a anului 2024: de până la 10 % 10% 10%
c) pentru plata cu anticipație a impozitului pe auto, datorat pentru întregul an de către contribuabili până la 31 martie a anului 2024: de până la 10 %, inclusiv 10% 10%

Art.5. Impozitul/taxa anuală pe clădiri, teren, impozitul pentru mijloace de transport și taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate datorat aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice și juridice, de până la 50 de lei, inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

Art.6 Se aprobă Regulamentul privind stabilirea și utilizarea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente solicitate de persoanele fizice și juridice în regim de urgență, înainte de termenul legal, conform Anexei 5.1.

Art.f. Se aprobă criteriile și condițiile privind scutirile, prevăzute la art.456, alin.(2), la art.464, alin.(2) și la art.469, alin.(2), art.476, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificările și completările ulterioare, conform Anexei 6.

Art.S Se aprobă Procedura de acordare a scutirilor pentru contribuabilii persoane fizice și juridice, pentru impozit/taxă clădire/teren și eliberarea certificatelor, avizelor, autorizațiilor, prevăzute în Anexa 6.1.

Art.3Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite și taxe locale, inclusiv lista Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu prin care s-au stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este conform Anexei 7.

Art.10. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2024, dată la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 139/28.04.2022.

Art.11. Anexele 1 – 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.1<2r. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Administratorului Public, Direcției Economice, Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, direcțiilor și serviciilor de specialitate, pentru ducerea la îndeplinire, se afișează la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, se va posta pe site-ul Primăriei Municipiului Giurgiu și se va publica în mass – media locală, pentru aducerea la cunoștință publică.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL: Băiceanu Liliana

Giurgiu, 27 aprilie 2023

Nr.105  – Adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, și 6 abțineri,
din totalul de 21 consilieri prezenți.