În vederea sărbătoririi zilei Unirii Ardealului cu patria mumă, oraşul nostru (n.red. – Giurgiu) a fost frumos pavoazat cu drapele naţionale şi franceze.

La toate şcoalele primare şi secundare, la şcoala de meserii şi cea comercială, au fost serbări, la care au luat parte corpul profesoral şi elevii.

ÎNTRUNIREA LIGII ANTIREVIZIONISTE ROMÂNE

La ora 11 dim., în sala teatrului Modern, s-a ţinut o mare adunare naţională organizată de secţia locală a Ligii Antirevizioniste Române, la care au luat parte mai multe mii de oameni, din oraş şi judeţ.

Măreaţa solemnitate s-a deschis prin imnul regal, executat de corul Societăţii muzicale „Cântarea Dunării” şi de elevii şcoalei de meserii sub conducerea d-lui prof.  Bărbulescu.

Adunarea a fost deschisă de d-nul Nicolae Bălănescu, preşedintele Ateneului şi al secţiei locale a Ligii Antirevizioniste Române, care  a salutat patriotismul cetăţenilor ce au ştiut să răspundă cu atâta însufleţire şi într-un număr atât de mare la chemarea Ligii, spre a protesta împotriva acelora care voiesc să schimbe graniţele României Mari.

D-sa face elogiul marilor dispăruţi Regele Alexandru al Iugoslaviei, Barthou şi Poincare, cerând adunării să păstreze câteva clipe de reculegere, în memoria lor.

D-sa a spus apoi,  că pacea trebuie să fie continuă. Nu dorim războiul, dar vai de aceia care vor încerca să atace teritoriul nostru.  Nici un bulgăre de pământ nu se va clinti fără vărsare de sânge. Războiul pentru unguri va fi rătăcirea cea din urmă.

Vorbeşte de  asemenea de istoria Ardealului, care este cea mai dureroasă pagină din istoria românismului şi de jertfele făcute pentru împlinirea idealului nostru  naţional spre care trebuie să se îndrepte toate energiile.

Terminând, a spus că în  vremurile acestea de frământări în ţara  noastră, a apărut ca şi în alte vremuri de glorie a neamului, oameni al căror patriotism s-a cristalizat în Liga Antirevizionistă, care au ştiut să trezească şi să înflăcăreze conştiinţa naţională, ca astăzi de la un colţ la altul al ţării, poporul românesc să afirme cu hotărâre, în faţa lumii că doreşte pacea, dar că este gata de orice jertfă spre a apăra patrimoniul naţional.

Protoereul Alexandru Constantinescu spune că biserica se asociază la sărbătorirea de azi pentru două motive: întâi, pentru că dacă mişcarea antirevizionistă de astăzi are ca efect pacea, prin biserică s-a obţinut îndeplinirea acestui percept al religiei creştine: pacea.

În al doilea rând, pentru că în decursul veacurilor de sclavie maghiară, biserica a fost aceea care a ţinut trează conştiinţa naţională în Ardeal. Biserica mai condamnă revizionismul meschin şi imoral.

Protoereul face apoi apel la unirea tuturor forţelor româneşti.

D-nul SAVIN POPESCU, directorul liceului,  vorbeşte despre importanţa zilei Unirii Ardealului. Anunţă adunarea că a luat fiinţă în judeţul Vlaşca o secţie a Ligii antirevizioniste române, al cărei preşedinte a fost ales Nicolae Bălănescu.

Cere tineretului ca,  luând pildă de la înaintaşii săi, să înveţe a servi patria, neamul şi pe Regele ţării.

D-nul general PETRE FOTESCU, preşedintele ofiţerilor de rezervă, vorbeşte în numele acestora, arătând că serbarea de azi, pe lângă comemorarea unirii tuturor românilor în frontiere fireşti ale neamului conţine şi manifestarea conştiinţei noastre nestrămutate de a păstra cu orice preţ şi cu orice sacrificii, aceste frontiere.

Duşmanilor noştri care nutresc încă speranţa unei revizuiri, le spunem că, aceasta nu se va face niciodată.

Face urări pentru M. S. Regele şi întreaga dinastie.

D-na profesoară AURELIA STEFĂNESCU, directoarea institutului ”Regina Maria” spune că, ceea ce înaintaşii noştri au scris cu sângele lor în cartea veşniciei, nu se poate şterge nici prin intrigi, nici prin propagandă nedreaptă, nici prin atentate şi tulburări.

Unirea noastră este deplin întemeiată.

D-nul prof. ALEXANDRU CARTOJAN constată că populaţia giurgiuveană a răspuns cu multă însufleţire chemării făcute de Liga antirevizionistă, dovedind astfel hotărârea nestrămutată a poporului român, de a-şi apăra patria şi neamul. Spune că aplauzele publicului nu se cuvin oratorilor de azi, ci eroilor neamului, cari s-au jertfit pentru unitatea naţională, şi marelui român d-nul Nicolae Titulescu, care, tratând la aeropagul mondial de la Geneva pentru menţinerea păcii, luptă să asigure respectarea tratatelor şi, deci, a graniţelor fireşti ale neamului românesc.

D-nul STAN RĂSUCEANU, revizor şcolar de Vlaşca, vorbind în numele învăţătorimii, din oraş şi judeţ, spune că învăţătorii, care în decursul vremurilor au ştiut să sădească în inimile viitorilor cetăţeni sentimentul naţional, iar în timp de război să conducă plutoanele de consăteni şi foştii lor elevi, sunt gata şi astăzi să aducă orice jertfă pe altarul patriei, din trupul căreia nu înţeleg şi nu vor lăsa să se ştirbească nici o palmă de pământ.

D-nul VASILE CORDELLA, primarul oraşului vorbeşte despre însemnătatea unirii tuturor românilor, spunând că tratatele de pace, bazate pe principiul de autodeterminarea popoarelor, au dat lumii state noi libere, ca Republica Cehoslovacă, Republica Polonă, statul unit al Iugoslaviei, statele de pe coasta mării Baltice şi implicit, unirea tuturor românilor. Nu se poate reveni la starea de mai înainte, aceasta fiind şi imoral şi imposibil.

Relevă apoi marele merit pe care-l are d-nul Stelian Popescu şi ziarul „Universul” în acţiunea pentru trezirea conştiinţii naţionale şi pentru lupta pe care o duc împotriva acţiunii revizioniste a maghiarilor.

În numele adunării de astăzi, roagă pe d-nul preşedinte să-i comunice d-lui Stelian Popescu expresiunea sentimentului de adâncă recunoştinţă al cetăţenilor din oraşul Giurgiu şi din jud. Vlaşca.

D-nul preşedinte NICOLAE BĂLĂNESCU citeşte după aceea următorul text:

MOŢIUNE

Adunarea naţională antirevizionistă de astăzi, 1 Decembrie, a cetăţenilor din oraşul Giurgiu şi judeţul Vlaşca, convinsă că graniţele scumpei noastre Patrii nu se pot clătina de agitaţiunile nesocotite ale acelor, care au schingiuit destul,  pe fraţii noştri din Ardeal, leagănul neamului românesc, ca să mai nădăjduiască a-i fereca în  lanţuri şi a-i mai frânge pe roată,  reluând procesul istoric definitiv judecat şi înscris în tratatul de pace;

Că tratatele au consfinţit prin hotarele actuale, o Românie în teritoriul pe care-l stăpânea de veacuri, pe care l-a frământat şi l-a făcut rodnic cu muncă; l-a udat cu sânge şi l-a stropit cu lacrimi; că statul român se menţine în fruntariile sale etnice; că nu cu vaete deşarte, nici cu îngenunchieri perfide se pot   revizui graniţele noastre consacrate într-un tratat pecetluit cu sângele a 800.000 de eroi, pe care avem nobila datorie a le apăra până la moarte.

Adunarea naţională protestează în contra uneltirilor culpabile ale vecinilor neastâmpăraţi şi păstrează credinţa nestrămutată că orice încercare de a ni se încălca hotarele se va izbi ca de o pavăză nepătrunsă, de patriotismul   întregului neam românesc, şi de puterea nebiruită a vitezei noastre armate.

S-au citit şi s-au expediat apoi următoarele telegrame:

MAJESTAŢEI SALE

REGELUI CAROL II

Adunarea naţională  antirevizionistă de astăzi, a cetăţenilor din oraşul Giurgiu şi judeţul  Vlaşca, îşi îndreaptă primul gând către Majestatea Voastră cu asigurarea celui mai cald şi neclintit devotament.

Preşedinte, Nicolae Bălănescu

TELEGRAMA CĂTRE D-NUL

STELIAN POPESCU

Grandioasa adunare naţională antirevizionistă de azi, a cetăţenilor oraşului Giurgiu şi judeţului Vlaşca, vă exprimă cel mai călduros omagiu pentru energia neclintită şi desinteresarea cu care conduceţi opera de înalt patriotism a luptei contra revizuirei tratatelor.

Preşedinte, Nicolae Bălănescu

D-LUI TITULESCU

Ministru de externe

Recunoscători şi mândri pentru marile servicii ce aţi făcut ţărei noastre, prin geniul excepţional cu care sunteţi înzestrat, asigurând îndelung respectul tratatelor şi pacea lumii;

Marea adunare naţională antirevizionistă de astăzi a cetăţenilor din Giurgiu şi jud. Vlaşca, vă asigură de cele mai sincere sentimente de admiraţie, odată cu cele mai calde urări de sănătate şi de viaţă, atât de scumpă României.

Preşed. Nicolae Bălănescu

După aceea, asistenţa, într-un impozant cortegiu, porneşte spre Grădina „Mareşalul Foch”, la Monumentul eroilor francezi, unde se depune o frumoasă jerbă de flori naturale.

Aici d-nul preşedinte Bălănescu vorbeşte asistenţei despre nepreţuitul concurs pe care l-a dat Franţa, românilor, atât la prima unire de la 1859, cât şi la unirea tuturor românilor de la 1918.

Corul liceului „Ion Maiorescu” a intonat apoi „Hora Unirii” şi „Pe-al nostru steag”.

Frumoasa manifestaţie s-a terminat la ora 2 jum.  d. a., într-o însufleţire de nedescris.

Şt. Şahim

Vezi: „Universul”, anul al 51-lea,

nr. 331, luni 3 decembrie 1934.

Material întocmit de Mircea Alexa