Depunerea Declaraţiei fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale şi mixte aflate în proprietatea PF, este obligatorie!

0
82

Ditl-Gr-650x315Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (D.I.T.L.) Giurgiu reaminteşte persoanelor fizice care deţin în proprietate clădiri cu destinaţie nerezidenţială sau mixtă, că au obligaţia depunerii „Declaraţiei fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale şi mixte aflate în proprietatea PF”, până la data de 31 martie 2016.

Potrivit declaraţiei directorului adjunct al D.I.T.L. Giurgiu, Virgil Peia: în cazul clădirilor nerezidenţiale (orice clădire care nu este rezidenţială – de locuit) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii, care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă (Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România – A.N.E.V.A.R.);

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor ce rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

d) orice document din care reiese destinaţia clădirii, cum ar fi: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizaţii de construire şi orice alte documente justificative.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform celor trei criterii (a,b,c), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile, determinate prin înmulţirea suprafeţei construite cu valoarea/mp din tabelul expus la art. 457 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu coeficientul de corecţie (zona şi rangul localităţii), la care se reduce valoarea impozabilă între 10-50% pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 30-100 de ani. Pentru clădirile cu destinaţie mixtă (clădire folosită atât în scop  ezidenţial, cât şi în scop nerezidenţial) aflate în proprietatea persoanelor fizice, ne-a mai precizat Virgil Peia, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.