Întrebat recent, care sunt condițiile de depunere a cererilor de solicitare a biletelor pentru stațiunile balneare, directorul Casei județene de Pensii Giurgiu, Marian Dumitru ne-a spus:

Cererile se depun cu cel puțin 30 zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul de tratament.

Pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile (fata-verso) și să fie însoțită de toate documentele justificative solicitate.

Se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii din mai multe luni, precizând ca cererea va fi luată în considerare la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie.

Cererea poate cuprinde și informații despre alte persoane, care au depus la rândul lor cereri, și cu care titularul dorește să meargă în aceeași stațiune si în aceeași perioadă.

În cursul unui an calendaristic, persoanei îndreptățite i se poate elibera un singur bilet de tratament. Solicitantul poate opta pentru cel mult 3 stațiuni. Răspunderea pentru modul de completare și corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.

Cererile si documentele aferente (copie BI/CI) se pot transmite prin poștă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul Casei Județene de Pensii Giurgiu”.

Care sunt categoriile ce pot beneficia de tratament balnear?

 1. pensionar al sistemului public de pensii;

 2. asigurat al sistemului public de pensii;

 3. beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii și care dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.

Categoriile de persoane ce pot beneficia de tratament balnear în mod gratuit:

 1. pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale conform art. 122 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 2. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului- lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum și persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă, stabilită în temeiul dispozițiilor Ordonanței Urgență a Guvernului nr.214/1999, cu modificările și completările ulterioare ;

 3. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, republicată;

 4. persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 5. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;

 6. persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 7. persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 21 alin. (2), art. 22 și art. 24 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant.

 8. persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaților care lucrează în mediu radioactiv – zonele I și II de expunere la radiații, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum și la conservarea și închiderea perimetrelor miniere”.

Reprezentanții Casei de Pensii Giurgiu ne-au mai făcut următoarele precizări: „În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie. În cazul salariaților, care au în luna anterioară celei în care se efectuează repartiția, venitul lunar mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contribuției este de 50% din prețul biletului de tratament balnear. Cei al căror venit depășește salariul mediu brut pe economie, achita prețul integral al biletului”.

Trebuie reținut și faptul că „refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determină pierderea dreptului la un alt bilet in cursul anului calendaristic respectiv”.

(Ana Magheru)