AcasăwConsilierii județeni se reunesc în ședința ordinară a CJ Giurgiu, luni, 23...

Consilierii județeni se reunesc în ședința ordinară a CJ Giurgiu, luni, 23 mai, ora: 13:00. Care sunt PROIECTELE Ordinii de zi…

                     JUDEȚUL GIURGIU CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

                                           PREȘEDINTE DISPOZIȚIE

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) și alin.(6) raportat la art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5) și art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

    PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU DISPUNE:

Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Giurgiu în ședință ordinară în data de 23 mai 2022, ora: 13:00, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, B-dul București, nr.10, Giurgiu. (2) Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu.

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția consilierilor județeni, pe adresele de e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate și depuse amendamente până la momentul adoptării acestora.

Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu.

PREȘEDINTE, Dumitru Beianu

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Aurelia Brebenel

(GIURGIU, 16 mai 2022 Nr.205 F-PG 15.08 ANEXĂ la Dispoziția nr.205 din 16 mai 2022 a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu)

––––––––––––––––––––––––––––––                                         

                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI                                  a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de 23 mai, ora 13:00

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 11 mai 2022 a Consiliului Județean Giurgiu Prezintă: dna.Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului

2. Proiect de hotărâre nr.111 din 04 mai 2022 privind reîntregirea creditului în sistem revolving în valoare de 10.600.000 lei conform contractului de credit numărul 126/23.08.2021/242/24.08.2021 încheiat cu Patria Bank S.A., pentru anul 2022, referatul de aprobare nr.8912 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8919 din 04 mai 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie

3. Proiect de hotărâre nr.87 din 27 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție rest de executat, actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici precum și a devizului general actualizat, a devizului rest de executat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” referatul de aprobare nr.8358 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8365 din 27 aprilie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie

4. Proiect de hotărâre nr.96 din 02 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnicoeconomici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 505 Gogoșari, km 17+168 – km 17+932 (km 17+941), 0,773 km”, referatul de aprobare nr.8634 din 02 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8641 din 02 mai 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie F-PG 15.08

5. Proiect de hotărâre nr.88 din 27 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice la faza Proiect tehnic de execuție, rest de executat, precum și a devizului general la faza Proiect tehnic de execuție, rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ401 A Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050, 5,050 km” referatul de aprobare nr.8369 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8375 din 27 aprilie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie

6. Proiect de hotărâre nr.92 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice la faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 401B, Herăști-DN4, km 0 + 000 – Km 4 + 431”, referatul de aprobare nr.8477 din 28 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8483 din 28 aprilie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie

7. Proiect de hotărâre nr.90 din 27 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice la faza Proiect tehnic de execuție rest de executat, precum și a devizului general la faza Proiect tehnic de execuție rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500, km 13+000 – 21+000, 11,000 km”, referatul de aprobare nr.8417 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8423 din 27 aprilie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie

8. Proiect de hotărâre nr.97 din 02 mai 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică durabilă a Centrului PastoralCultural <> prin reabilitare, dezvoltare, modernizare şi dotare” la faza Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, referatul de aprobare nr.8653 din 02 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8659 din 02 mai 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie dl. Alina Meclea – preşedinte comisie

9. Proiect de hotărâre nr.98 din 03 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 504 Giurgiu- F-PG 15.08 Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sector 1 Km 3+048 – 20+200”, referatul de aprobare nr.8746 din 03 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8753 din 03 mai 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie

10. Proiect de hotărâre nr.99 din 03 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 504 GiurgiuVieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sector 2 Km 20+200 – 32+152”, referatul de aprobare nr.8747 din 03 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8754 din 03 mai 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie

11. Proiect de hotărâre nr.110 din 04 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice în faza PT, DE și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 121 Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km” -rest de executat, referatul de aprobare nr.8876 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8882 din 04 mai 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. Prezintă: dl. Dumitru Beianu – președinte C.J.G dna. Lidia Pană – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie

12. Proiect de hotărâre nr.78 din 18 aprilie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, referatul de aprobare nr.7874 din 18 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.7881 din 18 aprilie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie

13. Proiect de hotărâre nr.113 din 05 mai 2022 privind acordarea unui sprijin financiar, referatul de aprobare nr.8946 din 05 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8952 din 05 mai 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu dna. Elisabeta Mihalcea – preşedinte comisie dl. Radu-Silviu Deliu – președinte comisie F-PG 15.08

14. Proiect de hotărâre nr.79 din 18 aprilie 2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Județului Giurgiu precum și a resurselor financiare necesare punerii în aplicare, referatul de aprobare nr.7877 din 18 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.7885 din 18 aprilie 2022 al Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna. Stîngă Denisa – consilier dna. Elisabeta Mihalcea – președinte comisie dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

15. Proiect de hotărâre nr.82 din 20 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu în anul 2022, referatul de aprobare nr.8061 din 20 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8068 din 20 aprilie 2022 al Serviciului Juridiccontencios și contracte, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna. Daniela Ionela Pătru – șef serviciu dna.Alina Meclea – preşedinte comisie dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

16. Proiect de hotărâre nr.85 din 27 aprilie 2022 privind alipirea imobilelor înscrise în cărțile funciare nr.42060 și 42067, situate în municipiul Giurgiu, aflate în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.8353 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8359 din 27 aprilie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna Daniela Burcea – director executiv dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

17. Proiect de hotărâre nr.86 din 27 aprilie 2022 privind alipirea imobilelor înscrise în cărțile funciare nr.42065 și 42070, situate în municipiul Giurgiu, aflate în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.8354 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8360 din 27 aprilie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna Daniela Burcea – director executiv dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

18. Proiect de hotărâre nr.89 din 27 aprilie 2022 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, referatul de aprobare nr.8400 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8406 din 27 aprilie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G F-PG 15.08 dna Dude Ana Maria – consilier dl. Alina Meclea – preşedinte comisie dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

19. Proiect de hotărâre nr.94 din 29 aprilie 2022 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, referatul de aprobare nr.8547 din 29 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8553 din 29 aprilie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna Daniela Ruse – consilier dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

20. Proiect de hotărâre nr.115 din 10 mai 2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.13 alin.(1) din Hotărârea nr.43 din 7 martie 2022 a Consiliului Județean Giurgiu privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, referatul de aprobare nr.9315 din 10 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.9321 din 10 mai 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna Mariana Ionescu – consilier dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

21. Proiect de hotărâre nr.95 din 02 mai 2022 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.136 din 3 decembrie 2020 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia, referatul de aprobare nr.8633 din 02 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8639 din 02 mai 2022 al Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna. Stîngă Denisa – consilier dl. Silviu Cristian Anculescu – preşedinte comisie

22. Proiect de hotărâre nr.83 din 26 aprilie 2022 privind preluarea în domeniul public al județului Giurgiu a unor bunuri imobile situate în sat Remuș, Bulevardul București, kilometrul 5-6, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.8269 din 26 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8273 din 26 aprilie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna Daniela Burcea – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – presedinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie dl. Dumitru Gavrilă – preşedinte comisie

23. Proiect de hotărâre nr.84 din 26 aprilie 2022 privind darea în administrarea Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a unor bunuri imobile situate în sat Remuș, Bulevardul București, kilometrul 5-6, județul Giurgiu, aflate în domeniul public al Județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.8285 din 26 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8292 din 26 aprilie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, F-PG 15.08 economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură Prezintă: dl. Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G dna Daniela Burcea – director executiv dna. Elisabeta Mihalcea – presedinte comisie dl. Mihai-Bogdan Tudor – preşedinte comisie dl. Dumitru Gavrilă – preşedinte comisie

24. Rapoarte și informări

PREȘEDINTE, Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI Aurelia Brebenel

VREMEA

Giurgiu
cer acoperit de nori
18.2 ° C
18.2 °
18.2 °
55 %
2.5kmh
86 %
Dum
26 °
lun
31 °
mar
29 °
mie
25 °
joi
10 °

NOTA

Vă rugăm să folosiți un limbaj decent în comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul jurnalgiurgiuvean.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii. Responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului!