3030-Primaria 

                                                                                                    COMUNICAT DE PRESĂ

  Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Infrastructură Mare informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară: “Management eficient pentru un județ curat” , asupra faptului că, în vederea finalizării proiectului finanțat prin POS Mediu, în contextul prelungirii până la data de 30.06.2016, revine cu următoarele clarificări:

          – În conformitate cu art. 8, alin. 1 din Contractul de finanțare, beneficiarul se obligă să asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism și eficiență, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de finanțare și cu respectarea legislației naționale și comunitare aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AM și OI pentru implementarea Proiectului și pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de finanțare.

          – Totodată, prin POS Mediu au fost finanțate proiecte a căror implementare ar fi trebuit încheiată în perioada de programare 2007-2013, respectiv până la 31.12.2015. Prin semnarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Finanțare s-a acordat o prelungire de timp, până la 30.06.2016 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și totodată în vederea asigurării funcționalității acestuia.

          – Conform reglementărilor Comisiei Europene, un proiect major este considerat eligibil și funcțional, dacă cele două condiții de mai jos sunt îndeplinite:

  • Proiectul este finalizat: activitățile prevăzute au fost desfășurate efectiv, astfel cum este prevăzut în decizia Comisiei privind proiectul major,
  • Proiectul este în uz.

          Prin urmare până la data de 30.06.2016, Beneficiarul va transmite AM POS Mediu/OI POS Mediu, Raportul final al proiectului care va cuprinde și informații privind stadiul funcționării sistemului de management integrat al deșeurilor. Ținând cont de cele prezentate, în situația neîndeplinirii condițiilor stabilite la acordarea finanțării respective, dacă sistemul de management integrat al deșeurilor este nefuncțional, există posibilitatea ca proiectul să devină neeligibil.

          Având în vedere cele de mai sus, în cel mai scurt timp, Primăria Municipiului Giurgiu va depune toate diligențele necesare astfel încât contractele de delegare pentru serviciile de colectare și transport al deșeurilor prevăzute în proiect să fie atribuite în termenul de finalizare a proiectului.