Când se încheie înscrierile pentru obținerea ”ajutorului de minimis” pentru aplicarea programului de susținere a producției de Usturoi și Cartof.

0
469

La solicitarea Direcției Agricole Județene Giurgiu (DAJ), publicăm un comunicat, în vederea urgentării înscrierilor pentru obținerea aprobării unor scheme de ajutor pentru producătorii de cartofi și de usturoi, din județul Giurgiu. 

Directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor, ne preciza că în Monitorul Oficial nr. 398, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr.393/2023 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de USTUROI pentru anul 2023” și a Hotărârii de Guvern nr. 394 / 2023 prin care se aprobă schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023.

Pentru programul la Usturoi ultima zi de înscriere este 31 MAI 2023, inclusiv, iar la programul – Cartof , ultima zi de înscriere este 19 MAI 2023, inclusiv.

Documentația necesară pentru înscrierea în programul – USTUROI

Beneficiarii completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente :

 1. copie a B.l./C.l. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

 2. copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;

 3. împuternicire/procură notarială și o copie a B.l./C.l. al/a unui reprezentant, după caz;

 4. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

 5. dovadă cont activ la bancă/trezorerie;

 6. adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafața de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

 7. declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;

Condiții de eligibilitate la programul – USTUROI

(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de usturoi, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre:

 2. să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator pe care să se găsească inscripția ..Program de susținere a producției usturoi, anul 2023………….. , beneficiar numărul…………….. .. Direcția Agricolă Județeană……………….. /a Municipiului București”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

 1. să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. b);

 2. să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul 2023;

 3. să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat începând cu data înființării culturii și avizat de OFJ;

 4. să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. b) și c) prin documente justificative, în funcție de forma de organizare;

 5. nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat al statului și nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile,

Valoarea maximă acordată prin acest program este de maximum 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi ;

Pentru obținerea sprijinului, trebuie ca valorificarea producției să fie făcută în perioada 1 IUNIE – 21 NOIEMBRIE inclusiv, a anului de cerere ;

Solicitanții înregistrați în Registrul unic au obligația de a depune documentele justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi până la data de 29 NOIEMBRIE, inclusiv a anului de cerere ;

Valorificarea producției prevăzute la alin. (I) lit. c) se face în perioada 1 iunie-21 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Condiții de eligibilitate – CARTOF

Dovada obținerii producției de usturoi prevăzută la alin. (2) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producătorii agricoli trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

 • să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0.3 ha inclusiv;

 • să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața înscrisă în program, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 17 noiembrie a anului de cerere;

 • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2023;

 • să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative. în funcție de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

Documentația necesară pentru înscrierea în program – CARTOF

Pentru înscrierea în Program se va depune o cerere însoțită de următoarele documente:

 1. copie a B.l./C.l. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;

 2. copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023;

 3. împuternicire/procură notarială și o copie a B.l./C.l a unui reprezentant, după caz;

 4. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;

 5. dovadă cont activ bancă/trezorerie;

 6. adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2023, are atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

 7. declarații pe propria răspundere.

Valorificarea producției se va face până cel târziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza până la 20 noiembrie, inclusiv.

Cererea, însoțită de documente, poate fi transmisă la DAJ Giurgiu și prin mijloace electronice e-mail: dadr.gr@madr.roși/sau poștă/curierat pe adresa : Direcția pentru Agricultură a Județului Giurgiu, Mun. Giurgiu, șos. Ghizdarului nr.l. CP 080591,

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

Modelele de formulare pentru accesarea programului se pot descărca de pe site-ul Direcției pentru Agricultură a Județului Giurgiu www.dadrgr.madr.ro

Persoane de contact Usturoi:Stemate Alexandrina -consilier DAJ și Stancu Florin – consilier DAJ.

Persoane de contact – Cartof: Țogoe loana-consilier DAJ și Matei Angela-consilier DAJ.

(Jurnal)