ANUNŢ PUBLICITAR

0
732

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU

NR.47.101/22.05.2023

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiul Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti nr. 49-51, Județul Giurgiu, tel. 0246/211.627, fax 0246/215405, email [email protected], cod fiscal 4852455.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Imobil Punct Termic nr.33, compus din construcție în suprafaţă de 200,00 mp. și teren aferent în suprafață de 200,00 mp., identificat prin număr cadastral 36178, înscris în Cartea funciară nr.36178, aparținând domeniului privat al Municpiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, FN, județul Giurgiu, conform H.C.L. al municipiului Giurgiu nr.88/30.03.2023 și O.U.G. 57/2019.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă de la sediul Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte,  Municipiul Giurgiu, Giurgiu, B-dul  Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

119 lei/exemplar care se achită în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu, sau în cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal 4852455.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.06.2023, ora 10:00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.06.2023,ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Fiecare participant depune un singur exemplar de ofertă într-un plic sigilat.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
    21.06.2023, ora 13:00,  Municipiul Giurgiu, Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr. 49-51, Jud. Giurgiu, Sala Parter.
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Giurgiu – Secţia Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu str. Episcopiei, nr. 13, Jud. Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0337/819.940, e-mail: [email protected].

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.05.2023

 

                                                                      DIRECȚIA PATRIMONIU,
               PRIMAR,                                          DIRECTOR EXECUTIV,
       Anghelescu Adrian                                     Trăistaru Cristian  

                                                                                ÎNTOCMIT,
                                                                                Stan Livia