1)   Autoritatea Contractanta: SC. DB Construct SRL, tel/fax: 0246230313
2)   Procedura de atribuire: Selecţie de oferte conform norme interne achiziţii POSCCE.
3)   Forma contractului: Contract de servicii.
4)    Categoria şi descrierea serviciilor: Servicii de consultanţă pentru afaceri şi management şi servicii conexe. a. Servicii de elaborare Plan Afaceri – 1 lucrare, cod CPV 74142120-3. b. Servicii de consultanţă pentru managementul proiectului – cod CPV 71141100-0.
5)   Durata contractului de servicii: Pentru elaborarea planului de afaceri: o săptămână începând de la data semnării contractului. Pentru consultanţă pentru managementul proiectului: 24 luni de la demararea implementării proiectului, pentru a finaliza tot proiectul.
6)   Nu se acceptă depunerea de oferte alternative
7)   Condiţii pentru calificarea ofertanţilor: să fi obţinut cel puţin o finanţare nerambursabilă în valoare minimă de 250.000 EUR în cadrul programului de finanţare Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, să fi înregistrat rezultat financiar pozitiv; să aibă cel puţin 2 angajaţi permanenţi cu normă întreagă pentru a putea finaliza documentaţia în termenul solicitat; experţii propuşi pentru echipa de proiect să includă minim: un expert în implementarea proiectelor cu minim 5 ani de experienţă profesională sau diplomă recunoscută conform standardelor din România sau UE şi un expert în achiziţii publice cu minim 5 ani de experienţă profesională sau diplomă recunoscuta conform standardelor din România sau UE.
8)   Documentaţia de atribuire poate fi solicitată în scris la sediul firmei din sat Remuş, jud. Giurgiu  tel/fax: 0246230313. Documentaţia se distribuie gratuit
9)   Având in vedere că sesiunea de depunere proiecte se va deschide pe 5 octombrie 2011, termenul de primire a ofertelor: 29 septembrie 2011, ora 10.00.
10)  Adresa de primire a ofertelor: sat. Remus, com. Frăteşti, jud. Giurgiu, tel/fax:0246230313
11)  Limba de redactare a ofertei: limba română.
12)  Deschiderea ofertelor va avea loc în data de: 29 septembrie 2011 ora 11.00.
13)  Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data de depunere a ofertelor.
14)  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.