Marți, 22 decembrie, aleșii locali se vor întâlni în ședință ordinară, având, pe ordinea de zi, un număr de 35 de proiecte de hotărâre, după cum urmează:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea burselor școlare pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Municipiului Giurgiu:
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2021:
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pentru anul 2021:
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E- DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 25,00 mp., situat în municipiul Giurgiu:
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Societății APA SERVICE S.A. Giurgiu a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, Ulița Tufănicii:
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii unui obiectiv de investiție – realizare parcare, din zona Tineretului adiacent Bloc C2 – locuințe sociale, în inventarul domeniului public al Municipiul Giurgiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare:
 7. Proiect de hotărâre privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia:
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.282/25.07.2019 privind darea în folosință gratuită a unei părți din imobilul – PT 13 și terenul aferent situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua București, FN:
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.385/25.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu:
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.386/25.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu:
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar:
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor obiecte de inventar:
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirea dării în folosință gratuită a unui spațiu din incinta internatului Liceului Teoretic „Nicolae Cartojan” situat în Municipiul Giurgiu, către Asociația „Societatea de Oncologie Mama și Copilul” – Filiala Giurgiu:
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri, aflate în administrarea Operatorului Regional APA SERVICE S.A., în vederea scoaterii din funcțiune și casării fără valorificare:
 15. Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren și a construcției aferente situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr.230 din 28 iulie 2016 cu privire la structura Comisiei sociale pentru analizarea dosarelor de locuință pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și a locuințelor sociale și celor din fondul locativ de stat, destinate închirierii:
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unuia din loturi:
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50.115/15.12.2015, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială C.S.V. CONDORS S.R.L.:
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea și încheierea unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48.261/09.12.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială EXCHANGE BILL POINT S.R.L.:
 20. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Giurgiu nr.282 din data 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, nr.12:
 21. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.233/25 iunie 2020:
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insoivență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy):
 23. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor profesionale individuale ale doamnei Băiceanu Liliana, Secretar General al Munuicipiului Giurgiu:
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50.165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiului Giurgiu:
 25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, nr.72, Municipiul Giurgiu:
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unei părți din construcție corp – C2, aflat în incinta Grădiniței cu program normal nr.3, în vederea desființării parțiale, scoaterii din funcțiune si casării:
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii unor contracte de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, F.N.:
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar din Municipiul Giurgiu:
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul nr.23.757/06.05.2020 încheiat cu Schitul „Sfântul Nicolae” Giurgiu:
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr.7.799/06.02.2020 încheiat cu Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii și părinții romi vor la școală” pentru perioada ianuarie-iunie 2020:
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr.7.800/06.02.2020 încheiat cu Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și „Școala după școală – primul pas spre succesul școlar și profesional”, pentru perioada ianuarie-iunie 2020:
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu:
 33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale a Acționarilor la societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de cedare cu titlu oneros a unui pachet de acțiuni deținute de Municipiul Giurgiu la societatea APA SERVICE S.A. Giurgiu:
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al tarifelor aferente anului 2021 practicate de către Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.