Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu), îndeplineşte funcţia de autoritate portuară în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor portuare, limitelor portuare pentru infrastructura de transport naval, în condiţiile legii.

În calitate de autoritate portuară, compania aplică politicile portuare şi programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare şi a căilor navigabile, stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, asigură funcţionalitatea porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora şi urmărirea serviciilor de siguranţă.

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport are un rol major în atragerea şi reţinerea investiţiilor în regiune, în dezvoltarea cooperării inter – regionale şi transfrontaliere, contribuie la creşterea mobilităţii forţei de muncă şi a bunurilor, favorizează un acces sporit la noi pieţe, toate acestea constituind bazele creşterii economice durabile a regiunii.

Infrastructura de transport, element cheie al prosperităţii economice şi al competitivităţii regiunii necesită investiţii majore pentru eliminarea barierelor economice şi sociale generate de aspectele negative existente în toate domeniile acoperite de acestea.

CN APDF SA Giurgiu are în derulare două proiecte cu contracte de finanţare semnate.

Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul Olteniţa” face parte din strategia de dezvoltare a Guvernului României şi contribuie la creşterea traficului portuar şi reducerea costurilor de exploatare.

Valoarea totală a proiectului este de 24.603.881 lei, din care 12.096.760 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 2013, restul sumei fiind asigurată de Guvernul României prin Bugetul de Stat.

Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene”, Operaţiunea – Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene. CN APDF SA Giurgiu şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport au semnat în data de 28.03.2012, contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul Olteniţa”, care are ca obiectiv realizarea proiectului tehnic şi execuţia de lucrări de infrastructură portuară, în portul Olteniţa, judeţul Călăraşi, la km 430 pe malul stâng al Dunării (Coridorul Pan European de Transport VII).

În cadrul proiectului se vor executa următoarele lucrări, după cum urmează:

–  refacerea pereului în zona danelor de mărfuri de platformă 200 ml (danele 7 şi 8);

– execuţie cheu estacadă de 80 ml (dana 8);

– lucrări de reabilitare a pereului pe lungimea de 425 ml (danele 3,4,5 şi 6 şi 60 ml din dana

2), inclusiv racordul din aval în lungime de 40 ml;

– execuţie cheu palplanşe pe lungimea de 170 ml (130 ml la dana 1 şi 40 ml la dana 2);

– instalaţii electrice – iluminat electric pentru danele 1,2,3 şi 8 cu stâlpi de iluminat cu înălţimea de aproximativ 10 m;

– asigurarea danelor 1,2,3 şi 8 cu utilităţi pentru navele care acostează;

– instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare – reţele alimentare cu apă potabilă;

– reţele alimentare cu apă de incendiu;

– reţele canalizare pluvială;

– semnalizarea navigaţiei – semnalizarea definitivă a navigaţiei va fi asigurată prin pictograme, reglementate prin „Regulamentul de navigaţie pe Dunăre”;

– semnalizarea navigaţiei pe timpul lucrărilor de construcţii.

Perioada de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru proiectul menţionat este 2012 –2014.

După integrarea României în structurile Uniunii Europene şi în perspectiva aderării la acordul Schengen, se impune alinierea la cerinţele legislative comunitare şi identificarea soluţiilor economice în porturile de pe Dunăre, pentru preluarea de la navele fluviale a substanţelor poluante, în special deşeuri, hidrocarburi şi substanţe lichide nocive. În acest sens CN APDF SA Giurgiu implementează în prezent proiectul „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu”, proiect ce va crea mijloacele necesare pentru aplicarea politicii Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului, prin reducerea descărcărilor de deşeuri generate de nave şi a reziduurilor mărfii şi prin îmbunătăţirea disponibilităţii şi a utilizării staţiilor portuare de recepţie, intensificându-se în felul acesta protecţia mediului.

În data de 02.05.2012  CN APDF SA Giurgiu şi Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport au semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu” care are ca obiectiv diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activităţile de transport fluvial şi răspunsul la necesităţile urgente deja identificate pentru protecţia fluviului Dunărea, prin îmbunătăţirea sistemului de preluare şi prelucrare a reziduurilor provenite de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării.

Proiectul are un buget total de 43.847.353 lei din care 25.200.346 lei, constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de Guvernul României prin Bugetul de Stat.

În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele:

– amenajarea a trei puncte de acostare în porturile Drobeta Turnu Severin, Călăraşi şi Cernavodă care cuprind platforme pentru amplasarea staţiilor de tratarea reziduurilor;

– pontoane  de acostare inclusiv construcţii hidrotehnice aferente acestora;

– achiziţia a patru nave colectoare multifuncţionale în porturile Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi şi Cernavodă, inclusiv 1 motor de schimb pentru acestea;

– achiziţie şi montaj staţii de tratare apă de santină;

– achiziţie şi montaj staţii de tratare apă uzată menajeră;

– achiziţie containere pentru deşeuri solide pentru porturile Moldova Veche, Orşova, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi şi Cernavodă.

Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare 3 „Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3. „Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului”.

Perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii şi achiziţia de utilaje (nave multifuncţionale, pontoane de acostare, staţii de tratare ape uzate şi containere de deşeuri) pentru proiectul menţionat este 2012-2015.

De asemenea pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval CN APDF SA Giurgiu, a depus la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Direcţia Generală Relaţii Financiare Externe (DGRFE), Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport (AM POS -T), tot în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Transport 2007- 2013 Axa Prioritară 2 “Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3 “Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale”, Operaţiunea – „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor dunărene”, trei cereri de finanţare aferente următoarelor proiecte:

1.Proiectul „ D.A.N.U.B.E. – Reţea de acces la Dunăre – Deblocarea circulaţiei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime” – Port Giurgiu.

Prin implementarea proiectului se vor executa următoarele lucrări:

– lucrări de infrastructură portuară danele 1 şi 2 şi zona de racord cu terasamentul drumului în bazinul Veriga (L = 350,00 m);

– reamenajare mol amonte de intrare în bazinul Veriga;

– lucrări de infrastructură portuară danele 3 şi 4 la frontul de la Dunăre (din aval spre amonte), în zona portuară  „Ramadan” (L = 245,00 m);

– lucrări de infrastructură portuară danele 9 şi 13 la frontul de la Dunăre (amonte de danele reabilitate), în zona portuară „Ramadan” (L=650,00 m);

– accesorii de acostare la fiecare dană.

Valoarea estimată a acestui proiect este de 5.497.441 euro (inclusiv TVA), din care contribuţia U.E. este de 2.427.254 euro.

Durata de implementare a acestui proiect va fi de 28 luni.

2. Proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara reţelei TEN-T„ – Port Corabia.

Lucrările prevăzute a se realiza în cadrul acestui proiect sunt:

– refacerea zonei de racord între danele 1 si 2, L = ~70,00 m;

– lucrări de infrastructură portuară danele 2 – 5, L = 520,00 m;

– supraînalţarea danele 6 – 10, între cotele +5,50 – +7,00 m etiaj local Corabia, h = 1,50 m, L = 620,00 m;

– accesorii de acostare la fiecare dană.

Valoarea estimată a acestui proiect este de 5.618.727 euro (inclusiv TVA), din care contribuţia U.E. este de 2.604.170 euro. Durata de implementare a proiectului va fi de 29,5 luni.

3. Proiectul “Extinderea infrastructurii portului Calafat (Km 795) şi sistematizarea dispozitivului feroviar al portului”

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte realizarea următoarelor lucrări:

– refacerea cheului vertical din dana 4 pe lungimea de 100 m;

– extindere cheu vertical la dana 4 pe lungimea de 30 m;

– construcţia danei 5 în lungime de 130 m;

– lucrări de instalaţii electrice şi alimentare cu apă.

Valoarea estimată a acestui proiect este de 5.114.249,3 euro (inclusiv TVA), din care contribuţia U.E. este de 2.861.735,9 euro.

Durata de implementare a proiectului va fi de 14 luni.

Obiectivele comune ale acestor proiecte specifice în domeniul de transport au în vedere reabilitarea/ modernizarea şi dezvoltarea căilor de transport pentru îmbunătăţirea confortului călătorilor, creşterea siguranţei acestora şi a eficientizării transportului de marfă în vederea alinierii sistemului naţional de transport la sistemul european.