Autorităţile administraţiei locale trebuie să reducă lunar cu 5% stocul datoriilor mai vechi de 90 de zile, în caz contrar direcţiile judeţene de finanţe urmând să sisteze alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate administraţiilor locale respective.

Aceste măsuri sunt prevăzute într-o Ordonanţă de Urgenţă aprobată sâmbătă, 1 septembrie, în şedinţa de Guvern şi a fost publicat joi în Monitorul Oficial al României, cu 1 septembrie ca dată de aprobare în Guvern.
Această decizie vine după ce şeful misiunii FMI de evaluare a acordului cu România, Erik de Vrijer, afirma la mijlocul lunii august că “achitarea datoriilor de către autorităţile locale este una dintre condiţiile pentru aprobarea celei de-a şasea evaluări a acordului preventiv în board-ul director al instituţiei financiare internaţionale”.

Consiliul Fiscal arăta că arieratele monitorizate de către FMI (restanţe mai mari de 90 de zile) au crescut cu circa 205 milioane lei în perioada martie-iunie 2012, creştere generată aproape în totalitate de arieratele la bugetele locale, revenind astfel, după uşoare progrese înregistrate în 2011, la nivelul lui decembrie 2008.

Ordonanţa stabileşte că “ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate, adică plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, trebuie să reducă în fiecare lună stocul acestora cu câte 5%”.   În caz de nerespectare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor sista alimentarea cu cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  şi de asemenea sistează operarea plăţilor prin conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.

Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice de subordonare locală, finanţate integral din venituri proprii, care înregistrează datorii mai mari de 90 de zile au obligaţia să diminueze lunar volumul acestora cu cel puţin 3% raportat la soldul lunii anterioare.
În cazul nerespectării acestor condiţii, unităţile teritoriale ale Trezoriei Statului vor fi obligate să nu opereze plăţi din conturile acelor instituţii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor.
Potrivit prevederilor, ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţie să asigure achitarea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, precum  şi plăţi restante înregistrate în cursul anului curent.

Ordonanţa stabileşte, de asemenea, cadrul legal privind controlul, constatarea  şi urmărirea modului de construire  şi virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local în cazul profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
Astfel, profitul contabil se va repartiza odată cu aprobarea situaţiilor financiare anuale.  Plata cu întârziere a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat de către societăţile, companiile naţionale sau societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar  şi de către regiile autonome, va atrage dobândă penalizatoare. Conform notei de fundamentare a Ordonanţei, ANAF va fi responsabilă cu recuperarea datoriei de 400 de milioane de lei pe care Administraţia Domeniilor Statului o are de încasat.  Prin prezentul proiect s-a propus ca recuperarea acestor creanţe, reprezentând redevenţe, să fie administrată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se mai arată în nota de fundamentare. (JGR)