cl-860x484ORDINE DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea conferirii titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului PEŢANCA VIRGIL;

 1. Cu privire la aprobarea cuantumului chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Municipiul Giurgiu;
 2. Cu privire la aprobarea instituirii tarifului pentru întreţinerea spaţiilor comune din interiorul şi exteriorul Halei Centrale, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Giurgiu, pentru anul 2017;
 3. Cu privire la aprobarea modificării tarifelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2017;
 4. Cu privire la aprobarea modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 192/2001 şi nr.215/2001 prin care au fost constituite unele taxe pentru eliberare documente cadastru;
 5. Cu privire la aprobarea modificării şi completării Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat al Municipiului Giurgiu;
 6. Cu privire la aprobarea dezmembrării unui teren situat în Municipiul Giurgiu;
 • Cu privire la constatarea încetării contractului de concesiune nr.36.180/13.11.2014 încheiat între Municipiului Giurgiu şi Societatea Comercială FDT KEY S.R.L.;
 1. Cu privire la aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti;
 2. Cu privire la aprobarea prelungirii duratei Contractului de asociere în participaţie nr.8.921/2007, încheiat între Municipiul Giurgiu şi Societatea Comercială TIPOGRAFIA KRONOS S.R.L. Giurgiu;
 3. Cu privire la aprobarea prelungirii duratei de transmitere în folosinţa gratuită a spaţiului din incinta Punctului Termic 73, strada Negru Vodă, către Clubul Sportiv FCM Giurgiu;
 4. Cu privire la aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.323 din data de 29 septembrie 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în exploatarea S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTION SA;
 5. Cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui teren disponibil excedentar situat în incinta Liceului Teoretic „Nicolae Cartojan” din Giurgiu;
 6. Cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu situat în incinta Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale;
 7. Cu privire la aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Intrarea în legalitate în condiţiile prevăzute de art.28 din Legea nr.50/1991 prin obţinerea autorizaţiei de construire a unei locuinţe P+M, cu respectarea amplasamentului unei construcţii cu destinaţia locuinţă desfiinţată cu autorizaţia de desfiinţare nr.52/01.11.2010, conform stadiului fizic şi măsurilor dispuse în procesul verbal de control I.S.C. nr. 102/22.08.2012″, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.200 din data de 30 mai 2013;
 8. Cu privire la aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2017;
 9. Cu privire la aprobarea Contului de încheiere al exerciţiului financiar – contabil pe anul 2016;
 10. Cu privire la aprobarea Metodologiei generale pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile Bugetului Local al Municipiului Giurgiu, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr.350/2005, a Regulamentelor privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile Bugetului Local al Municipiului Giurgiu alocate pentru activităţi nonprofit de interes local în domeniul Educaţie – Tineret – Mediu, domeniul Sport, domeniul Culte, domeniul Social şi a Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la Bugetul Local al Municipiului Giurgiu, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2017;
 11. Cu privire la aprobarea modificării Statului de funcţii al Aparatului de specialitate ale Primarului Municipiului Giurgiu şi Direcţia de Evidenţă al Persoanelor;
 12. Cu privire la aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor obiecte de inventar şi includerea în contractul de delegare încheiat între Municipiul Giurgiu şi societatea Giurgiu Servicii Locale S.A.;
 13. Cu privire la reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal şi atribuirea de denumire;
 14. Cu privire la aprobarea acordării avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate şi caietului de sarcini pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu;
 15. Cu privire la aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţei Poliţiei Locale Giurgiu;
 16. Cu privire la aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.250 din data de 28 iulie 2016 privind aprobare numărului şi componenţei membrilor Adunării Generale a Acţionarilor şi Consiliilor de Administraţie de la societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu;
 17. Cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unui teren aparţinâd Municipiului Giurgiu;
 18. Cu privire la aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Societăţii Comerciale „întreţinerea Peisagistică a Spaţiilor Verzi” S.A. Giurgiu;
 19. Cu privire la aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 319 din data de 24 septembrie 2015 privind aderarea Municipiului Giurgiu la Asociaţia „GIURGIU – TRADIŢIA PESCUITULUI DUNĂREAN”;
 20. Cu privire ia aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Administraţia Domeniului Public şi Privat Giurgiu S.A.;
 21. Cu privire la stabilirea normativelor de cheltuieli de protocol la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu;
 22. Cu privire la aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru anul 2017 practicate de către S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.;
 23. Cu privire la stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu;
 24. Cu privire la aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2016;
 25. Cu privire la aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi a Listei de Investiţii aferente.