executare-silita-650x400Procedurile fiscale aplicabile în cazul executărilor silite au fost modificate printr-o ordonanţă publicată recent în Monitorul Oficial, care a actualizat Codul de procedura fiscală.

OG 17/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 540 din 17 iulie, reglementează o nouă procedura pentru gestionarea contribuabililor care lucrează cu entităţi publice şi care, deşi au bani de încasat de la acestea, sunt în acelaşi timp şi datori la bugetul de stat cu TVA şi taxe colectate tocmai datorită lucrărilor prestate şi neplătite. Mai exact, este vorba despre operatorii economici care au participat la licitaţii publice, efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii către entităţi publice, cum ar fi spitale sau primării, colectează TVA şi impozitele aferente vânzărilor, fără ca beneficiarii acestor livrări de bunuri sau servicii să le achite la scadenţă. Ca urmare a acestei situaţii, operatorul economic rămâne dator către bugetul statului, deşi, în acelaşi timp, are de încasat sume de la beneficiarii entităţii publice. Până acum, un contribuabil aflat într-un asemenea caz era considerat ca având datorii la bugetul de stat şi nu mai putea să participe la alte licitaţii publice, urmând a fi executat silit pentru debitele restante. Odată cu noile reglementari aprobate prin OG nr. 17/2015, care au intrat in vigoare din 20 iulie, contribuabilul nu va mai fi considerat cu obligaţii fiscale restante, acest lucru fiind menţionat în certificatul de atestare fiscală. Mai mult, sumele certe, lichide şi exigibile datorate de aceste entităţi publice devin urmăribile de către ANAF.

Ce se înţelege prin obligaţii fiscale restante: obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată; diferenţele de obligaţii fiscale principale si accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plata. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plata, potrivit legii, daca pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plata prevăzut în actul de acordare a înlesnirii obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendata în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; obligaţiile fiscale cu termene de plata viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciara aprobat in condiţiile legii.

Conform OG nr. 17/2015, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal, este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens. În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somaţiei, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituţia publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.

 

Jurnal PRESS