cimitir-340x255Potrivit declarației șefului serviciului Cimitire din cadrul Giurgiu Servicii Locale (G.S.L.), Mitică Sîrbu, pentru publicația noastră, dreptul de concesiune a locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri: La expirarea duratei termenului de concesionare, dacă nu se solicită prelungirea concesiunii (durata de concesiune este stabilită conform hotărârilor anterioare luate de Consiliul Local – 1954 -1982 – pe o perioadă de 40 de ani; 1883 – august 1993 – pe o perioadă de 25 de ani; septembrie 1993 – prezent – pe o perioadă de 7 ani); Când titularul dreptului de concesionare renunță expres la acest drept în favoarea Administrației Cimitirelor, prin declarație scrisă; În caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 3 ani a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare (constatate de serviciul Cimitire) sau în caz de neplată pentru întreținerea locului de înhumare pentru o perioadă mai mare de 3 ani; Solicitarea deshumării și reînhumării poate fi făcută numai de către titularul/titularii dreptului de folosință. În cazul în care singura persoană ce se află în mormânt a fost deshumată și reînhumată în alt loc de veci, titularul concesiunii pierde dreptul de folosință.

Totodată, Mitică Sîrbu ne-a precizat că o comisie numită de conducerea G.S.L. va constata anual la fața locului care morminte nu corespund din punct de vedere al întreținerii sau al plății contravalorii taxei de întreținere și va încheia un proces verbal de constatare, care se va înscrie într-u registru special, afișându-se în același timp la cimitir numele concesionarilor care nu-și respectă obligațiile ce decutg din actul de concesiune. Aceste constatări se comunică în scris concesionarilor, cu confirmare de primire, la ultimul domiciliu cunoscut. În cazul în care concesionarul nu se va prezenta în termen de 3 ani de la prima comunicare scrisă și nu va lua măsurile de punere în ordine a mormântului sau plata taxei de întreținere, dreptul de concesiune încetează, a conchis șeful serviciului Cimitire, Mitică Sîrbu.