Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu informează în legătură cu publicarea, pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro a Ghidului de finanţare a Programului vizând „Gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase şi închiderea depozitelor neconforme de deşeuri”.

Sunt eligibili:

a) operatorii economici (Pentru aceştia se acordă în procent de până la 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului)

b) unităţile administrativ teritoriale.

Tipuri de proiecte:

1. Instalaţii de incinerare cu recuperare de energie/cogenerare destinate procesării deşeurilor municipale solide cu randament energetic mai mare sau egal cu 0,65, sterilizare, tratare şi/sau neutralizare – operatori economici;

2. Reciclarea anvelopelor uzate – operatori economici;

3. Reciclarea deşeurilor de ambalaje – operatori economici;

4. Reciclarea deşeurilor lemnoase şi a rumeguşului – operatori economici;

5. Închidere şi ecologizare depozite neconforme de deşeuri – unităţi administrativ teritoriale;

6. Instalaţii de tratare a deşeurilor provenite de la vehicule scoase din uz (VSU-uri) – operatori economici;

7. Instalaţii de reciclare/ eliminare/neutralizare/ depozitare a deşeurilor periculoase (inclusiv de şlam, zgură din termocentrale şi alte activităţi industriale, baterii şi alţi acumulatori uzaţi, PCB) – operatori economici;

8. Instalaţii pentru reciclarea şi/sau eliminarea deşeurilor provenite din produse petroliere – operatori economici;

9. Instalaţii pentru reciclarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări – operatori economici;

10. Gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – operatori economici;

11. Instalaţii pentru valorificarea deşeurilor biodegradabile, inclusiv compostare şi digestie anaerobă – operatori economici;

12. Instalaţii pentru tratarea deşeurilor periculoase rezultate din activităţile medicale – operatori economici;

13. Colectarea, transportul, amenajarea punctelor de colectare selectivă a deşeurilor în zone publice şi de campare în Delta Dunării – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sau în asociere cu unităţile administrativ teritoriale;

14. Colectarea, transportul, amenajarea punctelor de colectare a deşeurilor în zonele publice şi de campare în zona lacurilor de acumulare – unităţi administrativ teritoriale, operatori economici sau asociere între aceştia.

Cheltuieli eligibile: l lucrări de ecologizare, inclusiv manopera; l echipamente de protecţie; l mijloace de transport terestre şi fluviale; l containere, tomberoane, recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, coşuri de gunoi; l manopera; l instalaţii compactare; l taxa pe valoare adăugată; l elaborarea şi/sau reactualizarea studiilor de fezabilitate, elaborarea şi/sau reactualizarea proiectelor tehnice; valoarea acestora se decontează în procent de maximum 4 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;

l realizarea de materiale cu scop de informare şi conştientizare privind protecţia mediului, (realizarea, editarea şi difuzarea de pliante, bannere, afişe – cu conţinut educativ privind protecţia mediului; realizarea şi difuzarea de spoturi privind protecţia mediului; realizarea şi montarea panourilor cu conţinut educativ privind protecţia mediului; valoarea acestora se decontează în procent de maximum 6 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;

Lista de lucrări este propusă de Garda de Mediu şi de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului avizată prin dispoziţia comună a prefectului şi a preşedintelui Consiliului Judeţean, evaluată de Administraţia Fondului pentru Mediu şi aprobată prin Ordin al Ministrului Mediului.

Sumele destinate fiecărui judeţ vor fi propuse de Administraţia Fondului pentru Mediu şi aprobate de Ministrerul Mediului.

Biroul de presă al APM Giurgiu