Pentru acordarea unor drepturi de ajutor social  privind  încălzirea locuinţei în sezonul rece 2013-2014, cetăţenii trebuie mai întâi  să completeze o cerere – declaraţie pe propria răspundere. Această cerere se va completa numai de către familiile şi persoanele singure, cu venituri reduse, care utilizează energia termică în sistem centralizat/ gaze naturale/ energie electrică/lemne /cărbuni. Ea va fi completată numai de titularul ajutorului, cererea urmând a fi însoţită de următoarele documente:

– dovada calităţii de titular al ajutorului  (copie); actul de vânzare cumpărare a imobilului; contract de înstrăinare a locuinţei, cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie; contractul de închiriere/subînchiriere /comodat; extras de carte funciară; împuternicire legală (notarială) din partea proprietarului / titularului contractului de închiriere (în cazul în care solicitantul ajutorului de încălzire a locuinţei este un membru de familie major, care nu are calitate de proprietar sau chiriaş); certificate de moştenitor; anexa 24 – eliberată de către Direcţia de Evidenţă a Populaţiei (pentru cei care nu au succesiunea dezbătută);  anexele 2 şi 3 de la Primărie – Registrul Agricol ( pentru cei care nu au acte de proprietate, sentinţă judecătorească de partaj succesoral).

Persoana care completează cererea pe propria răspundere trebuie să aibă asupra sa documentele doveditoare asupra componenţei familiei (copie) şi anume: carte de identitate/ buletin de indentitate/carte de indentitate provizorie, certificatele de naştere ale copiilor, certificate de căsătorie, certificate de deces, hotărâre de divorţ, hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare, în vederea adopţiei sau – după caz – de încuviinţare a adopţiei şi /sau hotărârea judecătorească a comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului (potrivit legii), decizia directorului general al DGASPC sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, precum şi alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Documentele doveditoare referitoare la veniturile familiei (sau după caz ,a persoanei singure), din luna anterioară a depunerii cererii pentru salariaţi, adeverinţă din care să reiasă venitul net şi valoarea tichetelor de masă (în cazul în care nu beneficiază de tichete de masă, acest lucru va fi precizat!); pentru pensionari – cupon/cupoane de pensie (în cazul în care au mai multe pensii). Privind idemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap se va prezenta un cupon şi /sau adeverinţă.

Pentru persoanele fizice autorizate se prezintă adeverinţa de la Administraţia Financiară.

În cazul ajutoarelor pentru energie electrică, semnatarul cererii de declaraţie pe propria răspundere trebuie să aibă factura ENEL ,iar ajutoarelor pentru gaze naturale contract de punere în funcţiune a centralei pe Gaz,talon maşină, procura pentru maşinile înmatriculate în alte state.

Datele înscrise  în cererea şi declaraţia pe propria răspundere , referitoare la componenţa familiei solicitante precum şi numărul de camere aferente locuinţei vor fi certificate de către asociaţiile de proprietari /locatari prin eliberarea unei adeverinţei cu semnătura administratorului şi stampila Asociaţiei de proprietari. Nu vor primii ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei persoanele care sunt în posesia unor clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, cele ce deţin terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă a altor terenuri intravilane, care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Deasemenea nu primesc ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei persoanele care au în posesie mai mult de un autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani, ori autovehicule precum:  autoutilitare, autocamioane de orice fel (cu sau fără remorci), rulote, autobuze, microbuze, şalupe, bărci cu motor, iahturi, utilaje agricole ,tractor, combină, utilaje de prelucrare agricolă, presă de ulei, moară de cereale, utilaje de prelucrat lemnul, gater sau alte utilaje acţionate hidraulic (mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare. nu vor primi ajutorul.

Nu vor primi acest ajutor nici persoanele care au depozite bancare în valoare de peste 3.000 de lei, suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro (pentru o persoană singură), respectiv suma de 2.500 de euro / familie.

Roxana MARDARE